21 prosinec 2011

10. Hospodářská opatření pro krizové stavy, regulační opatření, plány nezbytných dodávek

Metodika plánování nezbytných dodávek v systému HOPKS pro Ústřední správní úřady, krajské úřady, HZS krajů, obecní úřady obcí s rozšířenou působností (2013) Metodika ke zpracování Plánu nezbytných dodávek obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji (2012) Metodika činnosti při plánování a…
21 prosinec 2011

9. Obnova území

Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury (2006) Formy státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou (2005)
21 prosinec 2011

8. Prevence závažných havárií, chemické látky

Seznam – přehled metodik pro analýzu rizik (2004) H-věty a P-věty - pomůcka velitele jednotky požární ochrany (2010) Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při zpracování dokumentu „Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B“…
21 prosinec 2011

7. Radiační ochrana

Opatření k ochraně hospodářských zvířat v okolí jaderných energetických zařízení a postup při jejich realizaci v případě vzniku radiační havárie (2008) Katalog doporučení a opatření v případě mimořádné události závažné z hlediska radiační ochrany (2003)
21 prosinec 2011

6. Požární ochrana

Cvičební řád jednotek požární ochrany (2007) Bojový řád jednotek požární ochrany (2011) Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (2009) Metodická pomůcka pro starosty obcí k problematice zajištění požární ochrany (2004) Koncepce požární prevence 2018 - 2021
21 prosinec 2011

5. Integrovaný záchranný systém, cvičení

Postup pro přípravu, provedení a vyhodnocení prověřovacích a taktických cvičení, připravovaných a konaných na území Jihomoravského kraje (SIAŘ HZS JMK) (2012) Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky (2007) Metodika pro JSDH obcí pro přípravu, provedení a…
21 prosinec 2011

4. Ochrana obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva JMK na roky 2020 - 2030 Zásady koordinace humanitární pomoci v Jihomoravském kraji (2017) Skripta ochrana obyvatelstva a krizové řízení (2015)  Zásady provádění evakuace v Jihomoravském kraji (2014) Metodika pro plánování, přípravu a provedení evakuace obyvatelstva ze…
21 prosinec 2011

3. Krizové řízení, plánování, krizové štáby, kritická infrastruktura

Metodika personálního obsazení a vybavení pracovišť krizových štábů ORP v JMK (2020) Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (2017) Skripta ochrana obyvatelstva a krizové řízení (2015) Metodická pomůcka pro označování, evidenci, manipulaci a ukládání písemností a jiných materiálů…
21 prosinec 2011

2. Povodně, ochrana životního prostředí

Směrnice pro realizaci systému integrované výstražné služby (SIVS) (2012) 14. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (2005) Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice…
21 prosinec 2011

1. Školení, vzdělávání

Skripta ochrana obyvatelstva a krizové řízení (2015) Skripta Příprava starostů obcí Jihomoravského kraje 2015 (HZS JMK) (2015) Příručka pro školení starostů 2011 (GŘHZS) (2011) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (2007)…

Výstrahy

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

Výstrahy před nebezpečnými meteorologickými a hydrologickými jevy (a jevy souvisejícími s kvalitou ovzduší), které ČHMÚ vydalo a zobrazují se na výstražné mapě, je nutno chápat jako označení zvýšeného rizika jejich výskytu. Předpoklad mnohem intenzivnějšího působení jevu, proti jeho běžnému výskytu, vychází většinou z nedokonalého popisu a modelování atmosféry. Proto předpovědi upozorňují na očekávané podmínky, za kterých se daný jev může projevit jako nebezpečný, pokud opravdu nastane. Příkladem může být extrémně silná bouřka, pro jejíž výskyt mohou být splněny podmínky na rozsáhlém území, nicméně ve skutečnosti se pak nebezpečné projevy objeví jen sporadicky v rámci většího komplexu bouří, kde zbylá plocha území není tak extrémními projevy postižena. Doporučeno je sledovat nejen výstražné informace samotné, ale také krajské textové předpovědi, kde jsou potenciální rizika zařazena do kontextu průběžně aktualizovaného scénáře počasí.

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, pravděpodobnost nebezpečných jevů je minimální. Neočekává se překročení kritérií pro vydání výstrahy.
Nízký  
N
žlutá Počasí je potenciálně nebezpečné. Je předpovídán potenciálně nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo neobvyklý hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.
Vysoký  
V
oranžová Počasí je nebezpečné. Je pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu, nebo je předpovídán výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti na životech. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.
Extrémní  
E
červená Počasí je velmi nebezpečné. Je pozorován výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev, nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných hydrologických a/nebo meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba podřídit se nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, pravděpodobnost nebezpečných jevů je minimální. Neočekává se překročení kritérií pro vydání výstrahy.
Nízký  
N
žlutá Počasí je potenciálně nebezpečné. Je předpovídán potenciálně nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo neobvyklý hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.
Vysoký  
V
oranžová Počasí je nebezpečné. Je pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu, nebo je předpovídán výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev s nízkou pravděpodobností výskytu. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti na životech. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.
Extrémní  
E
červená Počasí je velmi nebezpečné. Je pozorován výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev, nebo je takový jev předpovídán s vysokou pravděpodobností výskytu. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných hydrologických a/nebo meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba podřídit se nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ