3. Krizové řízení, plánování, krizové štáby, kritická infrastruktura

Metodika personálního obsazení a vybavení pracovišť krizových štábů ORP v JMK (2020)

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (2017)

Skripta ochrana obyvatelstva a krizové řízení (2015)

Metodická pomůcka pro označování, evidenci, manipulaci a ukládání písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti a postup při určování osob ke styku se zvláštními skutečnostmi (2015)

Směrnice MV a pomůcka krizového řízení k vedení evidence o přechodných změnách pobytu osob za krizových stavů (2013)

Metodika zpracování plánů krizové připravenosti (2011)

Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národní program ochrany kritické infrastruktury (2009)

Metodika zpracování krizových plánů (2011)

Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury (2006)

Seznam – přehled metodik pro analýzu rizik (2004)

Směrnice Ministerstva vnitra, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce (2011)

Směrnice rady 2008/114/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (2008)

Stanovení odvodů z peněžních náhrad za pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc – souhrnné stanovisko (2010)

Statut Panelu NNO Jihomoravského kraje (2011)

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu (2009)

Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky (2007)

Zásady pro zřizování záložních krizových pracovišť (2006)

Zelená kniha o evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (2005)