Bifluorid amonný

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 1341-49-7

Synonyma:

Hydrogendifluorid amonný

fluorid amonný kyselý

Vzorec:  NH4HF2

Bezpečnostní značky:

toxickéžíravé

vysoce toxické látky a směsilátky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro oči

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_80_1727.jpg

UN1727

Hydrogendifluorid amonný (roztok)

BT_86_2817.jpg

UN2817

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Látka způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí!!! Toxický při požití. Požití může způsobit popálení trávicího traktu a systemické poruchy. Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku toxických zplodin - oxidy dusíku (NOX), amoniak, fluorovodík.

Vzhled/skupenství

Pevné: bílá krystalická látka se štiplavým zápachem

Kapalné: může být přítomen v roztoku 

Plynné: ne

Vlastnosti

Hořlavost: látka je klasifikována jako nehořlavá

Horní mez výbušnosti: nelze stanovit

Dolní mez výbušnosti: nelze stanovit

Molární hmotnost: 57,04 g/mol

Rozpustnost: Látka je snadno rozpustná ve vodě.

Toxicita: Toxický při požití. Způsobuje poleptání. Leptá kůži a sliznice. Požití může způsobit popálení trávicího traktu a systemické poruchy.

Těkavost: není

Reaktivita: Prudce reaguje s kyselinami, zásadami a oxidačními činidly.

Věty o nebezpečnosti

H301 Toxický při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Detekce

Na místě - nelze

Laboratoř – FTIR, XRF

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (viton: tloušťka vrstvy0,7 mm, doba iniciace >480 min.), ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH), dýchací přístroj.

Likvidace

Odstraňte všechny zdroje zapálení, zajistěte dostatečné větrání. Směs pokryjte vhodným absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorpční materiály, apod.).

Shromážděte v dobře uzavřených nádobách a nechte látku zlikvidovat prostřednictvím specializované firmy. Po odstranění směsi umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody nebo jiného vhodného čistícího prostředku. Nepoužívejte rozpouštědel. Zbytky látky stejně jako oplachové vody se nesmí dostat do půdy, veřejné kanalizace ani do blízkosti vodních zdrojů a vodotečí.

Požár

Vhodná hasiva:

Látka je samotná nehořlavá, hašení přizpůsobit okolí. CO2, hasící prášek nebo rozstřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozstřikovanými vodními paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu.

Nevhodná hasiva: Plný proud vody.

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 2,5 mg/m3 (1,1 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 5 mg/m3 (2,1 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: Stabilní za běžných skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: Prudce reaguje s kyselinami a zásadami

Podmínky, kterým je třeba zabránit: zamezit styku se silnými oxidačními činidly

Neslučitelné materiály: silné kyseliny, zásady, křemenný písek (látka leptá sklo)

VÍCE:

Příznaky

Látka má mimořádně ničivé účinky na tkáně sliznic a horních cest dýchacích, oči a kůži. Jako první projevy expozice látkou může nastat kašel, dušnost, bolesti hlavy, křeče, nevolnost.

Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin po nehodě.

První pomoc

Při vdechnutí - Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv), zajistěte postiženého proti prochladnutí, přivolejte lékařskou pomoc.

Při požití - Nevyvolávejte zvracení!!! Ihned zajistit lékařské ošetření.

Při zasažení očí - Zkontroluje se přítomnost kontaktních čoček, pokud je postižený má nasazeny, tak je vyjměte. Oči vymývat dostatečným množstvím vody (pokud možno vlažné vody) po dobu minimálně 15 minut. Ihned zajistit lékařské ošetření.

Při poleptání - Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Ihned zajistit lékařské ošetření.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_bifluorid_amonny.pdf