Chloritan sodný roztok

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 7758-19-2

Synonyma:

Sodium chlorite

Vzorec: NaClO2

Bezpečnostní značky:

toxickédráždivézdraví škodlivéoxidujícínebezpečné pro životní prostředí

hořlavě (oxidačně) působící plyny, kapaliny nebo pevné látkylátky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro očilátky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cestykarcinogenní nebo dýchací cesty senzibilizující látky a směsilátky a směsi, které výrazně nebo chronicky ohrožují vodní zdroje

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_80_1908.jpg

UN1908

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. Při styku s kyselinami uvolňuje vysoce toxický plyn. Vysoce toxický pro vodní organismy.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – bezbarvá – nažloutlá kapalina, bez zápachu

Plynné – ne

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavá látka

Molární hmotnost: 90,44 g/mol

Rozpustnost: mísitelný s vodou (při 25°C)

Toxicita: při styku s kyselinou uvolňuje toxický plyn.

Těkavost: netěkavá 

Reaktivita: styk se snadno oxidovatelnými, organickými nebo jinými hořlavými látkami může vést ke vznícení, silnému spalování nebo explozi. Reakcí s kyselinami uvolňuje jedovatý a výbušný plyn (oxid chloričitý ClO2)

Věty o nebezpečnosti

H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Detekce

Na místě – nelze

Laboratoř – FTIR

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (nitrilový kaučuk: tloušťka vrstvy 0,11mm, doba iniciace > 480 min.), ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH) dle rozsahu úniku, dýchací přístroj.

Likvidace

Velký únik: Produkt odčerpejte.

Malý únik: Absorbujte vhodným savým materiálem: písek, suchá zemina. Shromážděte do vhodného označeného kontejneru pro další zpracování nebo likvidaci. Místo úniku opláchněte vodou. Znečištěnou odpadní vodu zadržte a zlikvidujte . Nikdy neprovádějte asanaci těmito prostředky: kyseliny - může vznikat jedovatý a výbušný plyn (oxid chloričitý).

Požár

Vhodná hasiva: voda. Vznikající páry splachujte vodou. Ochlazujte nádoby s produktem vodní sprchou nebo mlhou. 

Nevhodná hasiva: Oxid uhličitý (CO2). Pěna. Organické hasící prostředky. 

Zvláštní nebezpečí: Při teplotách nad170 °C se rozkládá, vznikají chlorečnany. Produkty dekompozice se dále rozkládají. Při reakci se uvolňuje kyslík podporující hoření. Výbušný. Kontejner může prasknout následkem vývinu plynů v případě požáru. 

Hasit požár je potřeba z vyvýšeného místa nebo po směru větru. 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: nestanoven mg/m3

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: nestanoven mg/m3

Reaktivita

Chemická stabilita: Při předepsaném způsobu skladování a manipulace je produkt stabilní.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: Silně reaguje s: redukčními činidly (siřičitan sodný) - exotermická reakce. Styk se snadno oxidovatelnými, organickými nebo jinými hořlavými látkami může vést ke vznícení, silnému spalování nebo explozi.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Vyhněte se těmto podmínkám: zahřívání, sluneční záření, zdroje vznícení. Rozklad nastává od teploty:170 °C.

Neslučitelné materiály: Izolujte od výbušných látek, lehce zápalných látek, snadno oxidovatelných materiálů, kyselin, kyselinotvorných látek, kyselých látek (Síran hlinitý, polyaluminiumhydroxidchlorid, Fe-chloridy). Zabraňte styku s: oleji, mazadly, organickými materiály (dřevo, papír, org. chemikálie), elektrickými materiály.

VÍCE:

Příznaky

Výpary ze zahřátého materiálu nebo mlha mohou způsobit podráždění dýchacího systému a jiné potíže. Působí dráždivě na sliznice, oči, kůži. Roztoky stříknuté do oka mohou způsobit těžké poleptání rohovky a poranění čočky. Vzhledem k dráždivým vlastnostem může spolknutí způsobit popálení/ulceraci sliznice úst, žaludku a nižšího gastrointestinálního traktu s následným zúžením. 

První pomoc

Při vdechnutí – Okamžitě přerušte expozici. Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Zajistěte pacientovi dostatečný přívod vzduchu a případně podávejte kyslík. Převlékněte postiženého v případě, že byl produktem zasažen oděv. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Nenechte postiženého chodit! Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou. Okamžitě přivolejte lékaře. 

Při požití – Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Podejte vypít 2-5 dl chladné vody. V žádném případě nevyvolávejte zvracení. Hrozí perforace jícnu a žaludku. K pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo krku. Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče. Nepodávejte žádné jídlo. Okamžitě přivolejte lékaře. 

Při zasažení očí – Po prvních 1-2 minutách odstraňte kontaktní čočky a několik minut dále vyplachujte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu mírným proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Okamžitě přivolejte lékaře. K vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení. 

Při styku s kůží – Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkým množstvím vlažné vody. Oplach provádějte nejméně 15 min. Poraněné části kůže překryjte sterilním obvazem. Okamžitě přivolejte lékaře a/nebo zajistěte přepravu na stanici první pomoci.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_chloritan_sodny_roztok.pdf