CUROX M 402 (methylketonperoxid)

Nebezpečnost
CUROX M 402 (methylketonperoxid)
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS:  diacetonalkohol 123-42-2

          2butanon, peroxid 1338-23-4

Synonyma:

CUROX M – 402 – jedná se o název přípravku obsahující methylketon peroxid.

Vzorec: 

Bezpečnostní značky:    

   Alert   Alert   Alert

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

UN3105

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826, 476 163 111

 

Nebezpečnost

Bezbarvá, kapalná látka. Při styku s neslučitelnými materiály (urychlovače, silné kyseliny, silné zásady, těžké kovy, redukční činidla) Při vyšších teplotách může dojít k samourychlujícímu se rozkladu a uvolnění hořlavých par, které se mohou vznítit. Produkt prudce hoří. Možnost zpětného výšlehu na značně velkou vzdálenost. Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. V ohni a při rozkladu mohou vzniknout dráždivé, leptavé, zápalné, zdraví škodlivé/ jedovaté plyny a páry. Způsobuje těžké poleptání.

Vzhled/skupenství

Kapalné – ano, bezbarvá, kapalná látka

Vlastnosti

Hořlavost: vysoce hořlavá látka a extrémně podporuje hoření

Molární hmotnost:

Rozpustnost: Methylketonperoxid čistý je rozpustný ve vodě, přípravek není známo.

Těkavost: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Reaktivita: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Věty o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

H226 Hořlavá kapalina a páry

H242 Zahřívání může způsobit požár

H271 Může způsobit požár nebo výbuch, silný oxidant.

H302 Zdraví škodlivý při požití

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H318 Způsobuje vážné poškození očí

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H332 Zdraví škodlivý při vdechování

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

 

Detekce

Na místě: Raman, FTIR

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (nitrilový kaučuk: tloušťka vrstvy 0,4 mm, doba iniciace >480 min.), Ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH) dle úniku a činnosti, dýchací přístroj nutný.

Likvidace

Okamžitě ukliďte uniknutý materiál. Srážejte plyny, páry, mlhu rozprašováním vody. Podlahy a předměty znečištěné tímto materiálem čistěte velkým množstvím vody. Nechejte vsáknout do inertního materiálu. Odpad izolujte. Použijte nástroje v nejiskřivém provedení.

Požár

Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody.

Vhodná hasiva: vodní mlha, alkoholu odolná pěna, práškový hasicí prostředek, oxid uhličitý

Nevhodná hasiva: plný vodní proud

Přípustné limity

diaceton alkohol

 PEL 200 mg/m3

 NPK 300 mg/m3

butanon

PEL 600 mg/m3

NPK 900 mg/m3

peroxid vodíku

PEL 1 mg/m3

NPK 2 mg/m3

Reaktivita

Chemická stabilita: za doporučených skladovacích podmínek stabilní

Možnost nebezpečných chemických reakcí: Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs

Podmínky, kterým je třeba zabránit: horko, plameny, jiskry

Neslučitelné materiály: Urychlovače, silné kyseliny a zásady, těžké kovy (soli těžkých kovů), redukční činidla

Nebezpečné produkty rozkladu: V ohni a při rozkladu mohou vzniknout dráždivé, leptavé, zápalné, zdraví škodlivé, jedovaté plyny a páry.

 

VÍCE:

Příznaky

dráždivý, slzení v očích, kašel, edém plic, poleptání, nevratné poškození očí

Při zasažení očí – nevratné poškození epitelu a oslepnutí

Při styku s kůží – těžké poleptání kůže

Nejdůležitější akutní a opožděné účinky: dýchací potíže, kašel, bezvědomí, nevolnost, zvracení, plicní edém

 

První pomoc

Při vdechnutí – dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádět umělé dýchání. Přivolat lékaře.

Při požití – NEVYVOLÁVAT zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávat nic ústy. Vypláchnout ústa vodou. Konzultovat s lékařem.

Při zasažení očí – malá množství vniknutá do oka způsobují nevratné poškození epitelu a oslepnutí. Pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody, vyplachujte i během přepravy do nemocnice.

Při styku s kůží – odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené omývat velkým množstvím vody minimálně 15 minut. Postiženého ihned dopravit k lékaři.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

BL_Methylketonperoxid.pdf