Dehty kapalné

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 101316-84-1

Synonyma:

hnědouhelný dehet

silniční asfalt 

Vzorec: 

Směs aromatických, naftenických a cyklických aromatických uhlovodíků, heteroaromatických uhlovodíků a cyklických fenolů (s počtem uhlíkových atomů většinou větším než C12).

Bezpečnostní značky:

toxickévysoce hořlavé

vysoce toxické látky a směsihořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látky

Bezpečnostní tabulka:

BT_30_1999.jpg

UN1999

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Leptavé účinky na pokožku i sliznice, včetně možného poleptání očí, inhalací může narušovat sliznice. Látka je karcinogenní. Vysoce nebezpečná pro vodní organismy. Jedná se o hořlavinu III třídy.

Vzhled/skupenství

Pevné: není 

Kapalné: viskózní tmavě hnědá kapalina, zápach po fenolu 

Plynné: dráždivé leptavé páry

Vlastnosti

Hořlavost: hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti (bod vzplanutí 64°C)

Horní mez výbušnosti: 6 % (obj.)

Dolní mez výbušnosti: 1 % (obj.)

Molární hmotnost: různá

Rozpustnost: ve vodě omezená (vodou se vymývají fenolické podíly)

Toxicita: látka má leptavé účinky

Těkavost: látka je těkavá

Reaktivita: Výrobek je reaktivní při styku se silnými alkáliemi (např. s vápnem – oxid vápenatý může vzniknout silná exotermická reakce – samovznícení)

Věty o nebezpečnosti

R 45 může vyvolat rakovinu

Detekce

Na místě – PID detektor

Laboratoř – GC/MS, FTIR

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice odolné proti organickým uhlovodíkům např. z PVC.

Zásahové jednotky vystaveny kouři nebo parám musí být vybaveny prostředky pro ochranu dýchacích cest (IDP). Při zásahu v uzavřených prostorách je nutno použít izolační dýchací přístroj a ochranný oděv Tychem.

Likvidace

Co nejrychleji zabránit rozšíření úniku a vniku do kanalizací, podzemních a povrchových vod a zeminy, nejlépe ohraničením prostoru (hrázky, norné stěny, uzavření kanálových vpustí). V případě většího úniku může být látka pokryta pěnou, pokud je to možné, z důvodu omezení tvorby par a aerosolů. Zajistit odvětrání zasaženého místa.

Zabránit dalšímu rozšíření vylitého výrobku do životního prostředí ohrazením místa havárie např. použitím vhodného absorpčního činidla (POP vlákno, VAPEX apod.)

Požár

Vhodná hasiva: Vzduchová hasící pěna, hasící prášek, CO2

Nevhodná hasiva: Voda 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Pro daný výrobek nejsou stanoveny hygienické limity. Vzhledem k charakteru výrobku a jeho složení lze použít následující hodnoty: 

Přípustný expoziční limit PEL: Fenol 7,5 mg/m3 (1,95 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: Fenol 20 mg/m3 (5,2 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: Stabilní za běžných skladovacích podmínek.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: Exotermická reakce při styku s alkáliemi.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Silné zahřívání (termický rozklad).

Neslučitelné materiály: Silné alkálie ( např. s vápnem – oxid vápenatý). Může vzniknout silná exotermická reakce – samovznícení.

VÍCE:

Příznaky

Inhalační expozice dehtovým parám a dýmům může vést k poruchám vědomí, ke křečím, k poškození ledvin nebo k edému plic. Může zanechat psychické následky.

Časté jsou kožní nemoci jako krytematózní dermatitis z fotosenzibilizace. Při dehtové keratóze jsou na kůži, často na obličeji a na pažích, drsné okrsky tvrdého keratinu, často silně pigmentované. Pomalu rostou a později se odloupnou, přičemž zanechávají hrubou kůži. Dehet může vyvolat i akutní folikulitidu (hlavně stehna, loketní ohbí).

První pomoc

Při vdechnutí - Rychle dopravte postiženého na čerstvý vzduch, nenechte ho chodit! Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu. Převlékněte postiženého v případě, že je látkou zasažený oděv, zajistěte postiženého proti prochladnutí.

Při požití - NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Hrozí perforace jícnu i žaludku! OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 2-5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinku žíraviny. Vzhledem k téměř okamžitému účinku na sliznice je vhodnější rychle podat vodu z vodovodu a nezdržovat se sháněním ním vychlazených tekutin – s každou minutou prodlevy se stav sliznice nenapravitelně poškozuje! Nejsou vhodné sodovky ani minerálky, z nichž se může uvolovat plynný oxid uhličitý. Větší množství požité tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a případné vdechnutí žíravin do plic).

K pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku. V tom případě nechte postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou. NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! (začerněním způsobí obtížnější vyšetření stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin a louh nemá příznivý účinek ). Nepodávejte žádné jídlo, nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče.

Při zasažení očí - Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím). Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasažené druhé oko. K vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.

Při poleptání - hned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 minut; nepoužívejte kartáč, mýdlo ani neutralizaci.

Poznámka: Při zasažení látkami s leptavými účinky nepoužíváme neutralizační roztoky. Poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva. Poškozeného přikryjte, aby neprochladl.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_dehty_kapalne.pdf