Dibenzoylperoxid (!)

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 94-36-0

Synonyma:

Dibenzoyl peroxide

Benzoyl peroxide

Vzorec: C14H10O

Bezpečnostní značky:

výbušnéoxidujícídráždivé

hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látkylátky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_0_3104.jpg

UN3104

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Hořlavý, výbušný, jedovatý. Může zapálit hořlavé materiály. Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, zahřívání nebo při znečištění.

Vzhled/skupenství

Pevné – pevná látka, bez zápachu

Kapalné – ne

Plynné – při požáru – leptavé/toxické plyny

Vlastnosti

Hořlavost: hořlavá látka

Horní mez výbušnosti: není stanovena

Dolní mez výbušnosti: není stanovena

Molární hmotnost: 242,23 g/mol

Rozpustnost: ve vodě nerozpustný (při 20°C)

Toxicita: vysoká, při styku s kůží, při zasažení očí

Těkavost: netěkavá látka

Reaktivita: rozkládá se na kyselinu benzoovou a kyslík

Věty o nebezpečnosti

H242 Zahřívání může způsobit požár.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Detekce

Na místě – nelze

Laboratoř – GC/MS, FTIR

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (nitrilový kaučuk: tloušťka vrstvy 0,11mm, doba iniciace > 480 min.), volba ochranného oděvu dle úniku a okolností (Tychem/Tyvec/OPCH), dýchací přístroj. Jako snížená ochrana je možno použít i respirátor případně ochranou masku s filtrem proti pevným částicím.

Likvidace

Zameťte a vsypte do vhodné nádoby k likvidaci. Seberte uniknuvší materiál vysavačem v nevýbušném provedení nebo mokrým kartáčem a uložte do obalu k likvidaci podle platných předpisů.

Požár

Vhodná hasiva: proud vody, pěnu vhodnou k hašení alkoholu, práškový hasící prostředek nebo CO2 

Nevhodná hasiva: nejsou známa 

Zvláštní nebezpečí: při požáru vznikají oxidy uhlíku 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 5 mg/m3

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 10 mg/m3

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za doporučených skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: -

Podmínky, kterým je třeba zabránit: horko, plameny, jiskry

Neslučitelné materiály: kovy, alkoholy

VÍCE:

Příznaky

Při požití: nausea, zvracení

Při vdechování: podráždění respiračního traktu

Při zasažení očí: podráždění

Při styku s kůží: podráždění

První pomoc

Při vdechnutí – při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem.

Při požití – osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem.

Při zasažení očí – nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.

Při styku s kůží – omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_dibenzoylperoxid.pdf