Dimethylisopropilamin

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 996-35-0

Synonyma:

Katalyzator 704

Vzorec: C5H13N

Bezpečnostní značky:

vysoce hořlavétoxické

hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látkyvysoce toxické látky a směsilátky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro očilátky a směsi, které výrazně nebo chronicky ohrožují vodní zdroje

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_338_2733.jpj.jpg

UN2733

Telefonní spojení na TRINS: 

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Jedná se o toxickou látku při vdechování, způsobující těžké poleptání kůže a oči.

Vysoce hořlavá kapalina a páry, při požití zdraví škodlivá. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Toxická pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Páry mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. Reaguje silně exotermicky s kyselinami a kyselinotvornými substancemi. Nesnáší se s oxidačními prostředky. Prudce reaguje s peroxidy.

Při požáru mohou vznikat silně nebezpečné rozkladné produkty jako oxid uhelnatý a oxidy dusíku.

Vzhled/skupenství 

Pevné – ne

Kapalné – ano

Plynné - ano, vytváří páry

Vlastnosti

Hořlavost (pevné látky, plyny): vysoce hořlavá kapalina a páry

Horní mez výbušnosti: 8,1 % (objm.)

Dolní mez výbušnosti: 1 % (objm.)

Molární hmotnost: 87,16 g/mol

Rozpustnost: Plně mísitelná látka s vodou při 20°C

Toxicita: Způsobuje těžké poleptání. Jedná se o látku silně leptající a rozrušující tkáně.

Těkavost: Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

Reaktivita: Stabilní za doporučených skladovacích podmínek. Při dodržení stanoveného způsobu použití nedochází k rozkladu.

Věty o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H331 Toxický při vdechování.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Detekce

Páry :

ppbRae

Kapalina:

Ramanův spektrometr

FTIR spektrometr

GC/MS

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (viton: tloušťka vrstvy 0,7 mm, doba iniciace >480 min.), Ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH) dle úniku a činnosti, dýchací přístroj nutný.

Likvidace

Uzavřené nádoby ochlazujte rozprašováním vody. Nebezpečí prasknutí. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů. Při úniku nechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu a zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Produkt by neměl být vpouštěn do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Požár

Vhodná hasiva: Vodní mlha, pěna, Suchý prášek, Oxid uhličitý

Nevhodná hasiva: plný proud vody

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL:  10 mg/m3 ( 2,8 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 20 mg/m3 ( 5,6 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: Stabilní za běžných skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: Reaguji silně exotermicky s kyselinami a kyselinotvornými substancemi. K nebezpečným reakcím dochází při kontaktu s oxidačními činidly – nesnáší se s oxidačními prostředky. Reaguje prudce s peroxidy.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Vyhnout se vysoké teplotě, plamenům a jiskrám

Neslučitelné materiály: Oxidační činidla a kyseliny

VÍCE:

Příznaky

Nadýchání plynu vyvolá závrať, nevolnost, bolest hlavy. Způsobuje poleptání kůže a očí.. Poleptání očí může vést k poškození rohovky i k oslepnutí.

První pomoc

Všeobecné pokyny – postiženého vyneste z nebezpečného prostoru. Potřísněný oděv ihned odložte. Ihned oplachujte velkým množstvím vody. Postiženého uložte do klidové polohy, zakryjte a držte v teple.

Při vdechnutí – S ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na čerstvý vzduch, uložte do klidové polohy, zakryjte a držte v teple. Při závažném vystavení vlivu konzultujte s lékařem.

Při styku s kůží – Ihned oplachujte velkým množství vody. Při přetrvávajícím podráždění pokožky je nutno uvědomit lékaře.

Při zasažení očí – Ihned vyplachujte oči velkým množstvím vody, a to i pod víčky. Ihned přivolejte lékaře.

Při požití – Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Symptomatické ošetření.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost, použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_Dimethylisopropilamin_KATALYSATOR 704.pdf