Dusičnan amonný

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

 

CAS:  6484-52-2

Synonyma:

Ledek amonný, Amonium nitrate

Vzorec:  NH4NO3

Bezpečnostní značky:    

   Image       Image            

Signální slovo: varování

Bezpečnostní tabulka:

Image

 

UN1942

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826, 476 163 111

Nebezpečnost

Pevná nehořlavá látka, podporující hoření. V přítomnosti hořlavých látek mohou vznikat výbušné směsi. Při hoření může uvolňovat nebezpečné výpary (amoniak). Při požáru se mohou uvolňovat amoniak a oxidy dusíku. Prekurzor pro výrobu výbušnin!

Vzhled/skupenství

Pevné – ano

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavá látka

Molární hmotnost: 80,04 g/mol

Rozpustnost: ve vodě velmi dobře rozpustný.

Toxicita: dráždí pokožku a oči

Těkavost: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Věty o nebezpečnosti

H272 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

Detekce

Na místě: Ramanův spektrometr, Infračervený spektrometr

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (nitrilový kaučuk: tloušťka vrstvy 0,4 mm, doba iniciace >480 min.), Ochranný oděv (Tychem/Tyvec) dle činnosti, dýchací přístroj nutný.

Likvidace

Rozsypanou látku opatrně mechanicky sebrat, shromáždit do krytých kontejnerů.

Požár

Vhodná hasiva: suchý prášek, suchý písek. Nehořlavá látka, hasiva přizpůsobit látkám skladovaným v prostředí.

Nevhodná hasiva:

 Přípustné limity

Pevná látka bez odparu, nelze běžnými metodami měřit koncentraci aerosolu ve vzduchu. V případě velkých úniků a větším proudění vzduchu nutná ochrana dýchacích cest.

Reaktivita

Chemická stabilita: za běžných skladovacích podmínek stabilní

Možnost nebezpečných chemických reakcí: při styku se silnými bázemi uvolňuje amoniak

Podmínky, kterým je třeba zabránit: intenzivní zahřívání, světlo, jiskry, teplo

Neslučitelné materiály: hořlavé látky, alkalické kovy, dusitany, zásady, kyseliny, organické látky, organické nitrosloučeniny.

VÍCE:

Nejdůležitější akutní a opožděné účinky: 

Nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem, poruchy krvetvorby

První pomoc

Při vdechnutí – vynést postiženého na čerstvý vzduch. Přivolat lékaře, při zástavě dechu okamžitě zahájit umělé dýchání.

Při zasažení očí – oči okamžitě vyplachovat vodou při otevřených víčkách, ve výplachu pokračovat alespoň 15 minut. Vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží – odstranit kontaminované místo nebo kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat velkým množstvím vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití – vypláchnout ústa a vypít velké množství vody.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.), pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

BL_Dusičnan amonný.pdf