Dusík stlačený

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 7727-37-9

Synonyma:

Nitrogen

Nitrogen, compressed

Vzorec: N2

Bezpečnostní značky:

plyny pod tlakem

Signální slovo: varování

Bezpečnostní tabulka:

BT_20_1066.jpg

UN1066

Bezpečnostní tabulka pro dusík hluboce zchlazený kapalný:

BT_20_2073.jpg

UN2073

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Nehořlavý plyn, výbušný při zahřívání, při vyšších koncentracích působí dusivě.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – ne

Plynné – stlačený plyn, bezbarvý, bez zápachu

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavý plyn

Molární hmotnost: 28,01 g/mol

Rozpustnost: ve vodě (20mg/l)

Toxicita: netoxický

Těkavost: netěkavý

Reaktivita: za běžných podmínek inertní plyn (nereaktivní). Při kontaktu kapalného dusíku s koncentrovaným kyslíkem může vybuchovat, reaguje s vápníkem, lithiem, stronciem, bariem a mnoha dalšími kovy – reakce jsou silně exotermické (uvolňující velké množství tepla). Dusík reaguje při zahřívání s uhlíkem v přítomnosti zásady nebo oxidu barnatého za vzniku kyanidů!

Věty o nebezpečnosti

 H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

Detekce

HZS nemá detekční prostředky pro detekci dusíku.

Ochranné prostředky pro zásah

Ochranné rukavice – plný kontakt – materiál butylkaučuk, min. tloušťka vrstvy 0,3 mm, doba iniciace 480 min., - ochrana před rozstřikováním – materiál chloropren, min. tloušťka vrstvy 0,6 mm, doba iniciace 30 min., zásahový oděv vícevrstvý, izolační dýchací přístroj. V případě velkého úniku plná ochrana např. OPCH-90PO

Likvidace

Rychle očistěte zametením nebo odsátím. Nenechejte vniknout do kanalizace.

Přípravek je možné na volném prostranství vypustit do atmosféry.

Požár

Vhodná hasiva: samotná látka není hořlavá, lze ji použít jako hasivo - hasiva přizpůsobit látkám vyskytující se v okolí.

Nevhodná hasiva:

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: neuvedeno mg/m3

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: neuvedeno mg/m3

Faktor přepočtu z mg/m3 na ppm 0,873 (25°C, 101,325 kPa)

…ppm/0,873 = …mg/m3

…mg/m3 * 0,873 = …ppm

Reaktivita

Chemická stabilita: za normálních podmínek stabilní

Možnost nebezpečných chemických reakcí: viz. Reaktivita výše

Podmínky, kterým je třeba zabránit: viz. Reaktivita výše

Neslučitelné materiály: silná oxidační činidla

VÍCE:

Příznaky

Nevolnost, bolesti hlavy, zvracení

Při vdechnutí – může způsobit podráždění dýchacích cest

Při zasažení očí – může způsobit podráždění očí

Při styku s kůží – může způsobit podráždění kůže

První pomoc

Při vdechnutí – Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem.

Při požití – vzhledem k povaze látky nepřipadá v úvahu.

Při zasažení očí – Oči preventivně vypláchněte vodou.

Při styku s kůží – Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_dusik_stlaceny.pdf