Formovací plyn

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 133-74-0

Synonyma:

Směs dusík – vodík, H2

Vzorec: směs H2 / N2

Bezpečnostní značky:

extrémně hořlavé

hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látky

Bezpečnostní tabulka:

BT_20_1956.jpg

UN1956

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Extrémně hořlavý, nejedovatý plyn. Při vyšších koncentracích působí dusivě. Působením ohně může dojít k explozi tlakové nádoby. Plyn je těžší než vzduch. Může se hromadit v uzavřených místnostech, zvláště při zemi, nebo pod povrchem.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – ne

Plynné - bezbarvý plyn, bez zápachu

Vlastnosti

Hořlavost: extrémně hořlavý

Horní mez výbušnosti: vodík – 75 % objemových

Dolní mez výbušnosti: vodík – 4 % objemových

Molární hmotnost: nestanoveno

Rozpustnost: malá rozpustnost ve vodě

Toxicita: ne

Těkavost: plyn

Reaktivita: může prudce reagovat s oxidanty, se vzduchem může tvořit výbušné směsi.

Věty o nebezpečnosti

R 12 extrémně hořlavý

H 220 extrémně hořlavý plyn

Detekce

Na místě – Sewerin, Gas Alert (expločidlo)

Ochranné prostředky pro zásah

Dýchací přístroj

Likvidace

Odvětrání

Požár

Vhodná hasiva: hasiva přizpůsobit látkám v okolí 

Nevhodná hasiva: - 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Nestanoven – důležité jsou limity DMV a HMV

Reaktivita

Chemická stabilita: za normálních podmínek stabilní

Možnost nebezpečných chemických reakcí: oxidovadla

Podmínky, kterým je třeba zabránit: hromadění vysokých koncentrací v uzavřených prostorách, přístup oxidovadel.

Neslučitelné materiály: oxidanty

VÍCE:

Příznaky

Bolest hlavy, ztráta orientace, nevolnost až ztráta vědomí.

První pomoc

Při vdechnutí – postiženého dopravit na čerstvý vzduch, udržovat v teple a klidu, použít dýchací přístroj. Při bezvědomí zajistit základní životní funkce, uložit do stabilizované polohy a přivolat lékaře. 

Při požití – není nepovažováno za možný způsob expozice

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_fomovaci_plyn.pdf