Fosfor bílý (!)

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS:  12185-10-3

Synonyma:

Fosfor žlutý

Vzorec:  P4

Bezpečnostní značky:

vysoce hořlavévysoce toxickéžíravénebezpečné pro životní prostředí

hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látkyvysoce toxické látky a směsilátky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro očilátky a směsi, které výrazně nebo chronicky ohrožují vodní zdroje

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_446_2447.jpgBT_46_1381.jpg

UN2447, UN1381

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Extrémně hořlavá látka, nebezpečí samovznícení na vzduchu!!! Rychle hoří a uvolňuje přitom husté, bílé, toxické a dráždivé dýmy. Látka může být přepravována v roztaveném stavu. Může dojít ke znovuvznícení ještě po uhašení požáru. Žíravé látky v kontaktu s kovy mohou vytvářet hořlavý plynný vodík.

Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Při požáru se tvoří dráždivé, žíravé a/nebo toxické plyny. TOXICKÝ, požití nebo vdechnutí produktů rozkladu způsobuje těžká poranění nebo smrt. Při kontaktu s látkou může dojít k těžkému poleptání kůže a očí.

Některé účinky se mohou projevit jako následek absorpce kůží.

Při úniku látky nebo hasební vody z místa požáru může mít žíravé a/nebo toxické účinky a způsobuje znečištění prostředí.

Vzhled/skupenství

Pevné: měkká látka nažloutlé barvy (jako vosk) 

Kapalné: ne 

Plynné: ne

Vlastnosti

Hořlavost: vysoce hořlavá látka, nebezpečí samovznícení na vzduchu

Horní mez výbušnosti: 100% (V)

Dolní mez výbušnosti: 0% (V)

Molární hmotnost: 123,9 g/mol

Rozpustnost: ve vodě nerozpustná látka, rozpustná v tucích

Toxicita: vysoce toxický při kterémkoliv způsobu expozice

Těkavost: netěkavá

Reaktivita: Velmi reaktivní látka, která se již za pokojové teploty slučuje s mnoha prvky a látkami.

Věty o nebezpečnosti

H250 Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.

H300 Při požití může způsobit smrt.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H330 Při vdechování může způsobit smrt.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Detekce

Na místě – fyzikální zkoušky (hořlavost, apod.)

Laboratoř – XRF, fyzikální zkoušky, důkaz fosforu

Ochranné prostředky pro zásah

Používejte protichemický ochranný oděv, specificky doporučený výrobcem. Může poskytovat jen malou nebo žádnou tepelnou ochranu. Strukturovaný ochranný oděv pro hasiče poskytuje při požáru pouze omezenou ochranu, není účinný v případě úniků, kde je možný přímý kontakt s látkou.

Pro fosfor (UN 1381): V případě možného přímého kontaktu s látkou používat speciální pohliníkovaný ochranný oděv. 

Likvidace

Odstraňte nádoby z oblasti zasažené požárem, pokud je to možné bez většího nebezpečí.

V situaci, kdy nádrže s látkou nebo nákladní automobil hoří, tak zasahujte z maximální možné vzdálenosti a používejte držáky hadic a monitory bez posádky. Ochlazujte nádoby velkým množstvím vody ještě delší dobu po uhašení ohně.

Při menším úniku pokryjte látku vodou, pískem nebo zeminou. Lopatou naberte do kovové nádoby a udržujte látku pod vodou. Při větším úniku ohraďte pro pozdější zneškodnění a pokryjte mokrým pískem nebo zeminou.

Zabraňte úniku látky do vodotečí, kanálů, sklepů a uzavřených, níže položených míst.

Požár

Vhodná hasiva:

Menší požár - Roztříštěné vodní proudy, vlhký písek, vlhká zemina.

Velký požár - Roztříštěné vodní proudy, vodní mlha. 

Nevhodná hasiva: Nerozstřikujte látku vysokotlakými proudy vody 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 0,1 mg/m3 (0,02 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 0,3 mg/m3 (0,06 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: na vzduchu nestabilní, látka je nejčastěji skladována a přepravována ve vodě, která brání jeho samovolnému vzplanutí.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: při styku se vzduchem samozápalný.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: zahřívání, styk se vzduchem a chemickými látkami

Neslučitelné materiály: oxidační činidla, kyseliny, apod.

VÍCE:

Příznaky

Látka je nebezpečná pro kůži, oči a dýchací cesty. Látka je toxická při požití, vdechnutí nebo absorpci kůží. Při styku s kůží způsobuje mimořádně těžké a špatně hojitelné popáleniny. Při hoření dochází k uvolňování hustého, bílého toxického a dráždivého dýmu (oxidu fosforečného). 

První pomoc

Při vdechnutí - Přeneste postižené na čerstvý vzduch. Při dýchacích obtížích podejte kyslík. Nepoužívat dýchání z úst do úst.

Při požití – vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí)

Při zasažení očí - Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření. K vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.

Při poleptání - V případě kontaktu s látkou ponechte zasaženou kůži ponořenou ve vodě nebo ji pokryjte vlhkým obvazem dokud není poskytnuta lékařská péče. Roztavenou látku, jež ztuhne na kůži, může odstraňovat pouze lékař. První pomoc : důkladné opláchnutí vodou, potom INAKTIVACE: pokrýt kůži obkladem nasáklým roztokem manganistanu draselného (2g/100ml) = oxidace na neškodné oxidy, současně zabrání samovznícení fosforu. 

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a  povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_fosfor_bily.pdf