Fosforečnan sodný

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 7601-54-9

Synonyma:

Fosforečnan trisodný

Terciární fosforečnan sodný

Sodium phosphate

Vzorec: Na3PO4

Bezpečnostní značky:

žíravédráždivé

látky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro očilátky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_80_3262.jpg

UN3262

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Žíravý

Vzhled/skupenství

Pevné – pevná bezbarvá, bílá látka, bez zápachu

Kapalné – bezbarvá kapalina, bez zápachu

Plynné - ne

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavá látka

Molární hmotnost: 163,94 g/mol (dekahydrát 380,12 g/mol)

Rozpustnost: rozpustný ve vodě

Toxicita: požitím, při styku s kůží, inhalací pevných částic

Těkavost: netěkavý

Reaktivita: -

Věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Detekce

Na místě - Raman

Laboratoř – FTIR, Raman, XRF.

Ochranné prostředky pro zásah

Ochranné štít, bezpečnostní brýle, ochranné rukavice, respirátor čistící vzduch, respirátorové patrony typu P3, dýchací přístroj, ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH), dýchací přístroj.

Likvidace

Opatrně seberte a bez prášení uložte mezi domovní odpad. Zameťte a vsypte do vhodné nádoby k likvidaci. Uložte do vhodné uzavřené nádoby. 

Deponovat uniklou a ošetřenou vhodným sorbentem (Vapex) do uzavřeného kontejneru na nebezpečný odpad – nechat zlikvidovat specializovanou firmou.

Požár

Vhodná hasiva: samotná látka není hořlavá – hasiva přizpůsobit látkám vyskytujících se v okolí. 

Nevhodná hasiva: nejsou známa 

Zvláštní nebezpečnost: oxidy fosforu, oxidy sodíku 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Nejsou stanoveny

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: -

Podmínky, kterým je třeba zabránit: intenzivní zahřívání

Neslučitelné materiály: silné kyseliny

VÍCE:

Příznaky

Kašel, dušnost, bolesti hlavy, nevolnost, podráždění dýchacích cest a kůže, poleptání očí

První pomoc

Při vdechnutí – Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem. 

Při požití – Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem. 

Při zasažení očí – Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem. 

Při styku s kůží – Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_fosforecnan_sodny.pdf