Furfurylalkohol

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS:  98-00-0

Synonyma:

2-(Hydroxymethyl)furan

2-Furylmethanol

Vzorec:  C5H6O2

Bezpečnostní značky:

BZ_Xn1.jpg

látky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

fury.jpg

UN2874

Telefonní spojení na TRINS: 

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Furfurylalkohol je hořlavá látka. Jeho termickým rozkladem vznikají nebezpečné hořlavé plyny nebo výpary. Při zvýšené teplotě vytváří se vzduchem výbušné směsi. Je zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. Nepříznivě působí na vodní organismy.

Vzhled/skupenství 

Pevné – ne

Kapalné –  bezbarvá až nahnědlá kapalina se slabě pronikavým zápachem

Plynné  –  vytváří páry, které jsou těžší než vzduch

Vlastnosti

Hořlavost: hořlavý

Horní mez výbušnosti: 16,8 % (objemových)

Dolní mez výbušnosti: 1,8 % (objemových)

Molární hmotnost: 98,10 g/mol (těžší než vzduch)

Rozpustnost: rozpustný ve vodě, je těžší než voda

Toxicita:  zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití

Těkavost: ano

Reaktivita: citlivý na přítomnost vzduchu; sublimovatelný, může explodovat za přítomnosti vzduchu v parách/v plynném stavu

Věty o nebezpečnosti

H332  Zdraví škodlivý při vdechování

H312  Zdraví škodlivý při styku s kůží

H302  Zdraví škodlivý při požití

Detekce

Na místě – PID detektor

Laboratoř – GC/MS

Ochranné prostředky pro zásah

Dýchací přístroj, ochranné rukavice (tlusté protichemické), protichemický oblek (OPCH-90), dle množství uniklé látky. 

Likvidace

Uniklou kapalinu je nutné pokrýt absorpčním materiálem (vermikulit, písek, zemina), shromáždit do krytých kontejnerů a nechat zlikvidovat specializovanou firmou. Použitý, řádně vyprázdněný obal se předá na sběrné místo obalových odpadů. Zbytky látky stejně jako oplachové vody nesmí být vypouštěny do půdy, veřejné kanalizace ani do blízkosti vodních zdrojů a vodotečí. 

Požár

Vhodná hasiva:  práškový hasicí prostředek nebo oxid uhličitý (CO2)

Nevhodná hasiva:  nejsou známa

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 20 mg/m3 (4,98 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 40 mg/m3 (9,96 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za normálních podmínek

Možnost nebezpečných reakcí: při zvýšené teplotě vytváří se vzduchem výbušné směsi

Podmínky, kterým je třeba zabránit: zahřívání

Neslučitelné materiály: nebezpečí výbuchu s kyselinou mravenčí, kyselinou dusičnou, peroxidem vodíku, silnými kyselinami (polymerizace). Exotermická reakce s oxidačními činidly. Nevhodné pracovní materiály: různé plasty.

Nebezpečné produkty rozkladu: jeho termickým rozkladem vznikají nebezpečné hořlavé plyny nebo výpary

VÍCE:

Příznaky

Při vdechnutí – podráždění sliznic, kašel, dušnost, nausea, zvracení, závrať, bolest hlavy, plicní otok

Při požití podráždění sliznice v ústech, hrdle, jícnu a žaludku

Při zasažení očí   dráždí oči

Při styku s kůží   nebezpečí vstřebávání prostřednictvím pokožky

První pomoc

Při vdechnutí – vyneste postiženého na čerstvý vzduch a uložte ho do polohy na stranu (hlavu na stranu), aby se zabránilo udušení při případném zvracení. Pokud došlo k zástavě dýchání začněte provádět umělé dýchání. Ihned zabezpečte odbornou lékařskou pomoc.

Při požití – vypláchněte ústa postiženého, poté mu dejte vypít velké množství vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí –  okamžitě po zasažení začněte vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu (15-20 minut). Vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud má postižený kontaktní čočky je nutné je neprodleně vyjmout.

Při styku s kůží – odstraňte kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omyjte velkým množstvím vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

kařskou pomoc. 

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.), pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte kontaktu látky se zdrojem intenzivního tepla.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_furfurylalkohol.pdf