Hydroxid draselný

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 1310-58-3

Synonyma:

Potassium hydroxide

Louh draselný

Vzorec: KOH

Bezpečnostní značky:

žíravédráždivé

látky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro očilátky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_80_1813.jpg

UN1813

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Žíravý, nehořlavý. Látka samotná nehoří, ale může se při teple rozkládat a vytvářet leptavé a/nebo toxické plyny. Některé jsou oxidanty a mohou zapálit hořlavé materiály (dřevo, papír, olej, oděvy atd.). Ve styku s kovy může dojít k vyvíjení výbušného plynu obsahujícího vodík.

Obaly mohou vybuchovat při zahřátí.

Vzhled/skupenství

Pevné – bílá krystalická látka (pecičky jako čočka, případně granulky), bez zápachu

Kapalné –  bezbarvá, bez zápachu

Plynné - tepelný rozklad – leptavé, toxické plyny

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavá látka, žíravá

Molární hmotnost: 56,11 g/mol

Rozpustnost: velmi dobře rozpustná ve vodě a nižších alkoholech (např. methanol, ethanol, butanol )

Toxicita: způsobuje ji žíravost, požitím, při styku s kůží, při zasažení očí,

Těkavost: netěkavý

Reaktivita: reakce s lehkými kovy za tvorby vodíku. Reakce s kyselinami.

Věty o nebezpečnosti

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Detekce

Na místě – měření pH lakmusovými papírky

Laboratoř – FTIR, titračně, fyzikální zkoušky

Ochranné prostředky pro zásah

Ochranný štít na obličej, bezpečnostní brýle, ochranné rukavice, protichemický oděv, respirátor čistící vzduch (s vlákny aktivního uhlí), možné i použít dýchací přístroj.

Likvidace

Opatrně provést mechanický úklid, shromáždit do krytých kontejnerů a nechat zlikvidovat specializovanou firmou. Zabránit kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy. Nesmí se dostat do kanalizace. Neutralizace vodných roztoků kyselinou octovou apod.

Požár

Vhodná hasiva: samotná látka není hořlavá – hasiva přizpůsobit látkám vyskytujících se v okolí. Při hašení vodou, vzniká louh. Odtékající hasební voda musí být pod kontrolou (měření pH) dle výsledků měření neutralizovat, či ředit. Je možné použít suchá hasiva. 

Nevhodná hasiva: nejsou známa 

Zvláštní nebezpečnost: oxidy draslíku 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 1 mg/m3 (0,44 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 2 mg/m3 (0,87 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: reakce s lehkými kovy za tvorby vodíku. Reakce s kyselinami.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: zahřívání, vlhkost, váže CO2 ze vzduchu

Neslučitelné materiály: Anorganické kyseliny, peroxidy, silná oxidační činidla, alkalické kovy.

VÍCE:

Příznaky

Při vdechnutí prachu - poleptání sliznic

Při požití - způsobuje těžké poleptání, popáleniny v ústech, hrdle, jícnu a GIT. Nebezpečí perforace jícnu a žaludku.

Při zasažení očí - popáleniny, nebezpečí oslepnutí

Při styku s kůží - poleptání

První pomoc

Při vdechnutí – Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem. 

Při požití – NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem. 

Při zasažení očí – Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem. 

Při styku s kůží – Potřísněný oděv a obuv ihned odložte. Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Postiženého ihned dopravte do nemocnice. Konzultujte s lékařem. 

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_hydroxid_draselny.pdf