Hydroxid hořečnatý

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 1309-42-8

Synonyma:

Magnesium hydroxide

Vzorec: Mg (OH)2

Bezpečnostní značky:

dráždivé

látky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Signální slovo: varování

Bezpečnostní tabulka:

BT_0_0.jpg

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Jedná se o dráždivou pevnou látku, která při vdechnutí jemných prachových částic vyvolává podráždění dýchacích cest, pokožky a oči.

Vzhled/skupenství

Pevné – prášek bílé barvy

Kapalné – ne

Plynné – ne

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavá látka

Molární hmotnost: 58,32 g/mol

Rozpustnost: nerozpustná látka

Toxicita: dráždění při požití, inhalací, při styku s kůží, při zasažení očí

Těkavost: pevná netěkavá látka

Reaktivita: nestanovena

Věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Detekce

Na místě – měření pH lakmusovými papírky

Laboratoř – FTIR, titračně, fyzikální zkoušky

Ochranné prostředky pro zásah

Uzavřené ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oblek, dýchací přístroj. Důležitá je ochrana dýchacích cest před prachovými částicemi, je možné použít i respirátor případně ochranou masku s protiprachovým filtrem.

Likvidace

Opatrně provést mechanický úklid, shromáždit do krytých kontejnerů a nechat zlikvidovat specializovanou firmou. Zabránit kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy. Nesmí se dostat do kanalizace.

Požár

Vhodná hasiva: proud vody, pěna vhodná k hašení alkoholu, práškový, CO2. 

Nevhodná hasiva: nejsou známa 

Zvláštní nebezpečí: oxid hořečnatý 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: nestanoven mg/m3

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: nestanoven mg/m3

Reaktivita

Chemická stabilita:

Možnost nebezpečných chemických reakcí:

Podmínky, kterým je třeba zabránit:

Neslučitelné materiály: silná oxidační činidla, silné kyseliny

VÍCE:

Příznaky

Podráždění dýchacích cest, očí, kůže.

První pomoc

Při vdechnutí – Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem.

Při požití – Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem.

Při zasažení očí – Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.

Při styku s kůží – Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_hydroxid_horecnaty.pdf