Hydroxid sodný

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 1310-73-2

Synonyma:

Sodium hydroxide

Louh sodný

Natron

Caustic soda 

Vzorec:  NaOH

Bezpečnostní značky:

žíravé

látky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro oči

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_80_1823.jpg

UN1823

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Nehořlavý, žíravý, Látka samotná nehoří, ale může se při teple rozkládat a vytvářet leptavé a/nebo toxické plyny. Některé jsou oxidanty a mohou zapálit hořlavé materiály (dřevo, papír, olej, oděvy atd.) Ve styku s kovy může dojít k vyvíjení výbušného plynu obsahujícího vodík.

Vzhled/skupenství

Pevné – látka bílé barvy, bez zápachu, ve formě peciček, lístečků, granulí, pelet

Kapalné – bezbarvá tekutina (roztok), bez zápachu

Plynné – tepelný rozklad – leptavé, toxické plyny

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavá látka, žíravina

Molární hmotnost: 40,00 g/mol

Rozpustnost: velmi dobře rozpustný ve vodě, v polárních rozpouštědlech - alkoholy

Toxicita: způsobuje ji žíravost, požitím, při styku s kůží, při zasažení očí. Žíravý i ve zředěném stavu. Nezpůsobuje biologický deficit kyslíku.Neutralizace v čističkách odpadních vod je možná.

Těkavost: netěkavý

Reaktivita: reakce s lehkými kovy za tvorby vodíku. Reakce s kyselinami.

Věty o nebezpečnosti

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Detekce

Na místě – měření pH lakmusovými papírky

Laboratoř – FTIR, titračně, fyzikální zkoušky

Ochranné prostředky pro zásah

Ochranný štít na obličej, bezpečnostní brýle, ochranné rukavice, protichemický oděv, respirátor čistící vzduch (s vlákny aktivního uhlí), možné i použít dýchací přístroj.

Likvidace

Opatrně provést mechanický úklid, shromáždit do krytých kontejnerů a nechat zlikvidovat specializovanou firmou. Zabránit kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy. Nesmí se dostat do kanalizace. Neutralizace vodných roztoků kyselinou octovou apod.

Požár

Vhodná hasiva: samotná látka není hořlavá – hasiva přizpůsobit látkám vyskytujících se v okolí. Při hašení vodou, vzniká louh. Odtékající hasební voda musí být pod kontrolou (měření pH) dle výsledků měření neutralizovat, či ředit. Je možné použít suchá hasiva. 

Nevhodná hasiva: nejsou známa 

Zvláštní nebezpečnost: oxidy sodíku 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 1 mg/m3 (0,61 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 2 mg/m3 (1,22 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za běžných skladovacích podmínek.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: Prudké reakce s kyselinami, nitrily, kovy alkalických zemin v práškové formě, sloučeniny amoniaku, kyanidy, hořčíkem,organickými nitrosloučeninami,organickými hořlavinami,fenoly a oxidovatelnými substancemi.

Nevhodné pracovní materiály: kovy,kovové slitiny,hliník,zinek,cín,různé plasty.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: zahřívání,vlhkost,chránit před přístupem vzduchu a vlhkosti.

Neslučitelné materiály: Nebezpečí výbuchu s kovy,lehkými kovy,vznik vodíku(riziko výbuchu),prudké reakce s kyselinami,nitrily,kovy alkalických zemin v práškové formě,sloučeniny amoniaku,kyanidy, hořčíkem,organickými nitrosloučeninami,organickými hořlavinami,fenoly a oxidovatelnými látkami.

VÍCE:

Příznaky

Při vdechnutí prachu – poleptání sliznic

Při požití - způsobuje těžké poleptání, popáleniny v ústech, hrdle, jícnu a GIT. Nebezpečí perforace jícnu a žaludku.

Při zasažení očí - popáleniny, nebezpečí oslepnutí

Při styku s kůží - poleptání

První pomoc

Při vdechnutí – vynést postiženého na čerstvý vzduch a uložit ho do polohy na stranu (hlavu na stranu), aby se zabránilo udušení při případném zvracení. Pokud dojde k zástavě dýchání, provádět umělé dýchání. Ihned zabezpečit odbornou lékařskou pomoc. 

Při požití – vypláchnout ústa a vypít velké množství vody, nevyvolávat zvracení, ihned vyhledat lékařskou pomoc. 

Při zasažení očí – okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách (15-20 minut). Vyhledat lékařskou pomoc. 

Při styku s kůží – odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat velkým množstvím vody. V případě přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_hydroxid_sodny.pdf