Isokyanáty (!)

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: skupina látek

Synonyma:

Všechny látky, které obsahují isokyanátovou funkční skupinu (1 dusík, 1 uhlík, 1 kyslík).

Bezpečnostní značky:

toxickévysoce hořlavé

vysoce toxické látky a směsihořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látkylátky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Bezpečnostní tabulka:

BT_60_2206.jpgBT_336_2478.jpgBT_63_3080.jpg

UN2206, UN2478, UN3080

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Nebezpečí ohně či výbuchu. Látka je vysoce hořlavá, snadno se vznítí vlivem tepla, jisker či otevřeného ohně. Výpary mohou vytvářet se vzduchem explozivní směs. Většina par je těžší než vzduch, šíří se při zemi a shromažďují se v nízko položených či uzavřených prostorech (kanalizace, sklepy, nádrže). Látka bude reagovat s vodou (některá prudce) a budou se uvolňovat hořlavé, toxické nebo leptavé plyny za značného vývinu tepla. Ve styku s kovy může dojít k vyvíjení výbušného plynu obsahujícího vodík. Odtok vody použité k hašení či vodný roztok látky může být žíravý a/nebo toxický a může způsobit znečištění životního prostředí.

Vzhled/skupenství

Jedná se o skupinu látek, vzhled nelze jednoznačně určit

Vlastnosti

Hořlavost (pevné látky, plyny): vysoce hořlavá

Horní mez výbušnosti: nelze stanovit

Dolní mez výbušnosti: nelze stanovit

Molární hmotnost: nelze stanovit g/mol

Rozpustnost: ve vodě neomezená

Toxicita: Vdechnutí, požití či styk (pokožka, oči) s párami, prachem či látkou samotnou může způsobit vážné poškození zdraví, poleptání či smrt.

Těkavost: nelze stanovit

Reaktivita: Produkt je velmi reaktivní. Ve styku s kovy může dojít k vyvíjení výbušného plynu obsahujícího vodík. Reakce s vodou vytváří značné množství tepla.

Věty o nebezpečnosti

Detekce

Na místě – PID, GDA II, detekční trubičky

Laboratoř – GC/MS

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (viton: tloušťka vrstvy 0,7 mm, doba iniciace >480 min.), Ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH) dle úniku a činnosti, dýchací přístroj nutný.

Likvidace

Pokud je to možné učinit bez nebezpečí, přemístěte obaly z místa požáru. Používejte postřik vodou, či vodní mlhu; nehaste přímým proudem vody. Oheň haste z maximální nejdelší vzdálenosti nebo použijte držáky na hadice bez použití lidské síly nebo tryskač. Nepřipusťte proniknutí vody do obalů.     

Ochlazujte obaly/nádoby zaplavením vodou udržující šíření požáru mimo uložené obaly. Uslyšíte-li vzrůstající hluk pojistného ventilu, či zjistíte-li změnu v barvě povrchu nádrže, okamžitě opusťte místo požáru. Nikdy se nepřibližujte k nádržím na které požár přímo působí.

Požár

Vhodná hasiva: Požár malého rozsahu - CO2, hasicí prášek, suchý písek, pěna odolná proti působení alkoholu.           

Požár velkého rozsahu - Vodní postřik, mlha či běžná pěna, nebo pěna odolná působení alkoholů.       

Nevhodná hasiva: U CHLOROSILANŮ NEPOUŽÍVEJTE VODU!!! Používejte expanzní pěnu odolnou proti působení alkoholu AFFF. Většina pěn bude s materiálem reagovat a uvolňovat leptavé/toxické plyny. Nehaste přímým proudem vody. 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Nelze stanovit

Reaktivita

Chemická stabilita: Stabilní za běžných skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: Reakce s vodou vytváří značné množství tepla, zároveň se mohou uvolňovat hořlavé, toxické nebo leptavé plyny. Ve styku s kovy může dojít k vyvíjení výbušného plynu obsahujícího vodík

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Je třeba zamezit intenzivnímu zahřívání látky.

Neslučitelné materiály: některé kovy.

VÍCE:

Příznaky

Následky vystavení se účinkům látky (vdechnutím, požitím či stykem) se mohou dostavit i opožděně.

První pomoc

Při vdechnutí – Okamžitě přerušte expozici. Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Převlékněte postiženého v případě, že byl produktem zasažen oděv. Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou.

Při požití – Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče. Pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku nepoužívejte dýchání z úst do úst.

Při zasažení očí – Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut.

Při poleptání – Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Postižená místa oplachujte pod tekoucí vlažnou vodou alespoň 15 minut. Poraněné části kůže překryjte sterilním obvazem. Zajistěte postiženého proti prochladnutí.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list