Isopropanol

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 67-63-0

Synonyma:

Isopropylalkohol

Propan-2-ol

Vzorec: C3H8O

Bezpečnostní značky:

Vysoce hořlavéDráždivé

hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látkylátky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_33_1219.jpg

UN1219

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Hořlavý, výbušný. Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs, při hoření se může uvolňovat oxid uhelnatý nebo uhličitý. Výpary jsou těžší než vzduch a mohou se hromadit i ve vzdálených, níže položených prostorách, kde může dojít k jejich vznícení. Při úniku do kanalizace vzniká nebezpečí výbuchu.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné –  bezbarvá kapalina, charakteristiky alkoholového zápachu

Plynné - páry (se vzduchem výbušná směs)

Vlastnosti

Hořlavost: hořlavá látka, III. třídy nebezpečnosti

Horní mez výbušnosti: 13 % (V)

Dolní mez výbušnosti: 2% (V)

Molární hmotnost: 60,1 g/mol

Rozpustnost: ve vodě neomezená, mísí se s většinou organických rozpouštědel

Toxicita: požitím, při zasažení očí, inhalací

Těkavost: ano

Reaktivita: směs se vzduchem nebo jinou oxidující látkou je výbušná

Věty o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

H319 způsobuje vážné podráždění očí

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

Detekce

Na místě – Raman

Laboratoř – FTIR, Raman

Ochranné prostředky pro zásah

Ochranné brýle, ochranné rukavice – nitrilový kaučuk, tloušťka0,35 mm, doba průniku ≥ 8 h, butylkaučuk, tloušťka0,5 mm, doba průniku ≥ 8 h, fluorokaučuk, tloušťka0,4 mm, doba průniku ≥ 8 h, ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH), dýchací přístroj.

Likvidace

Podle situace látku bezpečně odčerpejte, zbytky adsorbujte do inertního adsorbentu a v uzavřených nádobách odvezte k likvidaci firmě oprávněné ve smyslu příslušného zákona. Malá množství lze odstranit nasákavým materiálem (setřít hadrem) a ten pak odpovídajícím způsobem zlikvidovat či vyprat.

Požár

Vhodná hasiva: prášek, pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, tříštěný vodní proud 

Nevhodná hasiva: přímý vodní proud 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 500 mg/m3 (203,5 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 1000 mg/m3 (407 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: za normálních podmínek je stabilní

Možnost nebezpečných chemických reakcí: oxidační reakce s oxidovadly

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Nevystavujte teplu, jiskrám, otevřenému ohni a jiným zdrojům zapálení.

Neslučitelné materiály: silné kyseliny, oxidační činidla

VÍCE:

Příznaky

Při vdechnutí působí narkoticky, způsobuje podráždění očí a vysušuje pokožku.

První pomoc

Při vdechnutí – Okamžitě přerušte expozici. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. V případě, že postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Převlékněte postiženého v případě, že byl produktem zasažen oděv., nenechte postiženého chodit. Přivolejte lékaře. 

Při požití – V žádném případě nevyvolávejte zvracení. Při požití vypláchněte ústa vodou, a pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání. Přivolejte lékaře. 

Při zasažení očí – Oči okamžitě a důkladně vyplachujte velkým množstvím vlahé čisté vody nejméně 15 minut při násilím otevřených víčkách. Má-li postižený kontaktní čočky – je třeba je nejprve odstranit. 

Při styku s kůží – Kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem, odstraňte potřísněný oděv. Po umytí ošetřete pokožku vhodným reparačním krémem, není-li patrno zřetelné podráždění kůže. 

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_isopropanol.pdf