Kyselina mravenčí

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 64-18-6

Synonyma:

Formic acid

Vzorec: CH2O2

Bezpečnostní značky:

žíravé

hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látky látky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro oči

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_80_3412.jpg BT_83_1779.jpg

UN3412, UN1779

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Žíravá, toxická látka, hořlavá, ale není snadno zápalná. Při zahřátí mohou tyto páry vytvářet výbušné směsi se vzduchem a způsobit tak nebezpečí výbuchu ve vnitřních či vnějších prostorách, nebo v kanalizaci.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – bezbarvá kapalina, ostrého, štiplavého zápachu

Plynné – páry jsou zápalné (výbušné ve směsi se vzduchem)

Vlastnosti

Hořlavost: hořlavá látka

Horní mez výbušnosti: 57 % (V)

Dolní mez výbušnosti: 18 % (V)

Molární hmotnost: 46,03 g/mol

Rozpustnost: ve vodě plně mísitelná látka, mísitelná s alkoholem, etherem, glycerinem

Toxicita: vysoká, požitím, při styku s kůží, při zasažení očí, inhalací

Těkavost: uvolňují se páry kyseliny

Reaktivita: reaguje s obecnými kovy za vzniku vodíku. Může mít korodující účinek na většinu kovů.

Věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Detekce

Na místě – pH, Raman, nelze detekovat.

Laboratoř – GC/MS, Raman, FTIR.

Ochranné prostředky pro zásah

Ochranné brýle, ochranné rukavice – plný kontakt – materiál butylkaučuk, min. tloušťka vrstvy 0,3 mm, doba průniku 480 min., ochrana před rozstřikováním – materiál přírodní latex/chloropren, min. tloušťka vrstvy 0,6 mm, doba průniku 480 min., ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH), dýchací přístroj.

Likvidace

Seberte uniknuvší materiál vysavačem v nevýbušném provedení nebo mokrým kartáčem a uložte do obalu k likvidaci podle platných předpisů. Zamezit úniku většího množství do kanalizace, půdy a vodních toků.

Požár

Vhodná hasiva: CO2, práškové hasivo, voda, pěna na polární kapaliny (alkohol). 

Nevhodná hasiva: nejsou známa 

Zvláštní nebezpečí: Oxidy uhlíku 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 9 mg/m3 (4,78 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 18 mg/m3 (9,56 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za doporučených skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: -

Podmínky, kterým je třeba zabránit: horko, plameny, jiskry, statické náboje

Neslučitelné materiály: silná oxidační činidla. Silné báze, s práškovými kovy

VÍCE:

Příznaky

Má mimořádně ničivé účinky na tkáně sliznic a horních cest dýchacích, oči a kůži.

Zánětlivý edém hrtanu, spasmus, zánět a edém průdušek, pneumonitida, plicní edém, palčivý pocit, kašel, sípot, laryngitida, dušnost, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení.

První pomoc

Při vdechnutí – Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem. 

Při požití – NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem. 

Při zasažení očí – Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem. 

Při styku s kůží – Potřísněný oděv a obuv ihned odložte. Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Postiženého ihned dopravte do nemocnice. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_kyselina_mravenci.pdf