Kyselina octová

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 64-19-7

Synonyma:

Kyselina ethanová

Acetin acid

Vzorec: C2H4O2

Bezpečnostní značky:

Vysoce hořlavéŽíravé

hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látkylátky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro oči

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_80_2789.jpgBT_80_2790.jpg

UN2789, UN2790

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Hořlavá, lehce vznětlivá, leptavá, toxická. Může dojít ke vznícení vlivem zahřátí, jiskření či otevřeného ohně. Páry mohou vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

Může dojít k přenosu par ke zdroji vznícení a zpětnému prošlehnutí ohně.

Většina par je těžší než vzduch, šíří se při zemi a shromažďují se v nízko položených či uzavřených prostorech (kanalizace, sklepy, nádrže). Nebezpečí exploze výparů uvnitř, venku nebo v kanalizaci. Obaly mohou vybuchovat při zahřátí. I při silném zředění s vodou má leptavé účinky.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – bezbarvá, leptavá kapalina, štiplavého (octového) zápachu

Plynné - páry (se vzduchem tvoří výbušné, hořlavé směsi)

Vlastnosti

Hořlavost: hořlavá kapalina, III. třídy nebezpečnosti

Horní mez výbušnosti: 19,9 % (V)

Dolní mez výbušnosti: 4 % (V)

Molární hmotnost: 60,05 g/mol

Rozpustnost: s vodou plně mísitelná

Toxicita: vysoce, požitím, při styku s kůží, při zasažení očí, inhalací látky

Těkavost: těkavá

Reaktivita: Nebezpečí výbuchu se silnými oxidačními činidly, prudké reakce možné s kovy

Věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Detekce

Na místě – Raman, GDA II 

Laboratoř – Raman, FTIR, GC/MS

Ochranné prostředky pro zásah

Obličejový štít, těsnící ochranné brýle,ochranné rukavice – plný kontakt – butylkaučuk, min. tloušťka vrstvy 0,3 mm, doba průniku 480 min. – ochrana před rozstřikováním – přírodní latex/chloropren, min. tloušťka vrstvy 0,6 mm, doba průniku 30 min., ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH), dýchací přístroj.

Likvidace

Nechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu (např. písek, silikagel, kyselé pojivo, univerzální pojivo, piliny). Zadržte unikající množství, nechejte absorbovat do nehořlavého materiálu (např. písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a přeneste do kontejneru ke zneškodnění podle platných předpisů.

Požár

Vhodná hasiva: proud vody, pěna vhodná k hašení alkoholu, práškový hasicí prostředek nebo oxid uhličitý. 

Nevhodná hasiva: nejsou známa 

Zvláštní nebezpečnost: oxidy uhlíku 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 25 mg/m3 (10,18 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 35 mg/m3 (14,25 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: nebezpečná polymerizace nenastane

Podmínky, kterým je třeba zabránit: horko, plameny a jiskry

Neslučitelné materiály: oxidační činidla, rozpustné uhličitany a fosforečnany, hydroxidy, kovy (železo, zinek, hořčík /tvorba vodíku/), peroxidy, manganistany, např. manganistan draselný, aminy, aldehydy, alkoholy, silné zásady, kyselina dusičná, kyselina chlorsulfonová.

VÍCE:

Příznaky

Mimořádně ničivé účinky na tkáně sliznic a horních cest dýchacích, oči a kůži.

Spasmus, zánětlivý edém hrtanu a průdušek, pneumonitida, plicní edém, palčivý pocit, kašel, sípot, laryngitida, dušnost, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení. 

Požití nebo vdechování koncentrované kyseliny octové způsobuje poškození tkání dýchacího a zažívacího traktu. Symptomy zahrnují: zvracení krve, krvavý průjem, edém a/nebo perforaci jícnu a vrátníku, hematurii, anurii, urémii, albuminurii, hemolýzu, křeče, bronchitidu, edém plic, pneumónii, selhání kardiovaskulárního systému, šok a smrt. 

Přímý styk s kůží či očima nebo expozice vysokým koncentracím par může způsobit erytém, tvorbu puchýřů, jen pomalu se hojící porušení tkání, černání kůže, hyperkeratózu, rozštěpy, oděrky rohovky, zakalení, iritidu, konjunktivitidu a možné oslepnutí.

První pomoc

Při vdechnutí – Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem. 

Při požití – NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem. 

Při zasažení očí – Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem. 

Při styku s kůží – Potřísněný oděv a obuv ihned odložte. Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Postiženého ihned dopravte do nemocnice. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_kyselina_octova.pdf