Metakřemičitan sodný

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS:  6834-92-0

Synonyma:

Metasilikát sodný

Metakřemičitan disodný


Vzorec:  Na2SiO3

Bezpečnostní značky:

BZ_Xn1.jpgBZ_C1.jpg

látky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cestyBZ_Z2.jpg

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

80_3253.png80_3262.jpg

UN3253

UN3262

Telefonní spojení na TRINS: 

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Metakřemičitan sodný má dráždivé a leptavé účinky. Při jeho termickém rozkladu vznikají nebezpečné hořlavé plyny nebo výpary (oxidy křemíku). Je škodlivý pro vodní organismy.

Vzhled/skupenství 

Pevné – bílá krystalická látka bez zápachu

Kapalné – ne

Plynné – ne

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavý

Horní mez výbušnosti: není k dispozici

Dolní mez výbušnosti: není k dispozici

Molární hmotnost: 122,06 g/mol

Rozpustnost: rozpustná ve vodě

Toxicita: není k dispozici

Těkavost: není k dispozici

Reaktivita: není k dispozici

Věty o nebezpečnosti

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

Detekce

Na místě mobilní laboratoř – XRF, FTIR, Ramanův spektrometr

Ochranné prostředky pro zásah

Dýchací přístroj, maska s filtrem, případně respirátor, ochranné rukavice (tlusté protichemické), protichemický oblek (Tychem, Tyvec, OPCH-90), dle množství uniklé látky.

Likvidace

Uniklou látku, přípravek nebo znečištěný odpad shromážděte do krytých kontejnerů a nechte zlikvidovat specializovanou firmou. Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Zbytky látky stejně jako oplachové vody nesmí být vypouštěny do půdy, veřejné kanalizace ani do blízkosti vodních zdrojů a vodotečí.

Požár

Vhodná hasiva: látka je nehořlavá, hasiva přizpůsobit okolním látkám

Nevhodná hasiva: nejsou známa

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: není stanoven

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: není stanoven

Faktor přepočtu z mg/m3 na ppm ... (25°C, 100 kPa): není stanoven

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: žádné nebezpečné reakce nejsou známy

Podmínky, kterým je třeba zabránit: zahřívání

Neslučitelné materiály: silné kyseliny, olovo, oxidy cínu, zinek, hliník

Nebezpečné produkty rozkladu: v případě požáru může dojít k vytváření hořlavých plynů nebo výparů (oxidy křemíku)

VÍCE:

Příznaky

Při vdechnutí –  podráždění sliznic, kašel, dušnost, bolest hlavy, nevolnost

Při požití – zvracení, průjem

Při zasažení očí – poškození oka, hrozí ztráta zraku

Při styku s kůží – těžké poleptání, popáleniny kůže

První pomoc

Při vdechnutí – vyneste postiženého na čerstvý vzduch a uložte ho do polohy na stranu (hlavu na stranu), aby se zabránilo udušení při případném zvracení. Pokud došlo k zástavě dýchání začněte provádět umělé dýchání (ne přímo z úst do úst). Ihned zabezpečte odbornou lékařskou pomoc.

Při požití – vypláchněte ústa postiženého, poté mu dejte vypít velké množství vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí –  okamžitě po zasažení začněte vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu (15-20 minut). Vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud má postižený kontaktní čočky je nutné je neprodleně vyjmout.

Při styku s kůží – odstraňte kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omyjte velkým množstvím vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte kontaktu látky se zdrojem intenzivního tepla.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_metakremicitan_sodny.pdf