Methan

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 74-82-8

Synonyma:

bahenní plyn

Vzorec: CH4

Bezpečnostní značky:

extrémně hořlavé

hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látkyplyny pod tlakem

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_23_1971.jpg

UN1971

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Extrémně hořlavá látka!!! Při rychlé expanzi plynu z může docházet tvorbě mlh (plyn je silně podchlazený), které zůstávají při zemi, šíří se do okolí a tvoří výbušné směsi. Při hoření vzniká sálavé teplo. Při nedokonalém spalování (malý přebytek spalovacího vzduchu) mohou spaliny obsahovat prudce jedovatý oxid uhelnatý.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne 

Kapalné – pod tlakem je látka kapalinou 

Plynné – bezbarvý plyn, bez zápachu

Vlastnosti

Hořlavost: extrémně hořlavý, I. Třídy nebezpečnosti

Horní mez výbušnosti: 17 % (V)

Dolní mez výbušnosti: 4,4 % (V)

Molární hmotnost: 16,043 g/mol (mírně lehčí než vzduch)

Rozpustnost: ve vodě minimální

Toxicita: mírná, plyn působí slabě narkoticky

Těkavost: vysoká

Reaktivita: s oxidanty může bouřlivě reagovat, se vzduchem může vytvořit výbušnou směs

Věty o nebezpečnosti

H220 Extrémně hořlavý plyn

H280 Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřívání může vybuchnout

Detekce

Na místě – expločidlo Gas Alert, Sewerin

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (viton: tloušťka vrstvy0,7 mm, doba iniciace >480 min.), dýchací přístroj.

Likvidace

Nehaste oheň unikajícího plynu, pokud není možné únik plynu zastavit. Uzavřete nebezpečnou zónu s ohledem na směr větru.Všechny ne zúčastněné osoby vykažte proti směru větru, event. provést evakuaci. V daném prostoru vyloučit všechny možné zdroje vznícení, zabraňte vzniku statické elektřiny. Osoby, které provádějí zásah, se mají podle možnosti chránit vodní clonou. Pokud je to možné učinit bez nebezpečí, přemístěte obaly z místa požáru.

Oheň haste z maximální nejdelší vzdálenosti nebo použijte držáky na hadice bez použití lidské síly nebo tryskač. Ochlazujte obaly/nádoby zaplavením vodou udržující šíření požáru mimo uložené obaly. Nesměrujte proud vody na místo úniku či na bezpečností zařízení, může dojít k jejich zamrznutí. Uslyšíte-li vzrůstající hluk pojistného ventilu, či zjistíte-li změnu v barvě povrchu nádrže, okamžitě opusťte místo požáru. NIKDY se nepřibližujte k nádržím na které požár přímo působí.

Požár

Vhodná hasiva: Roztříštěný vodní proud, vodní mlha, prášky A-B-C-D-E nebo B-C-E, dusík, oxid uhličitý nebo jiný inertní plyn, střední pěna.

Nevhodná hasiva: plný proud vody 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: nejsou stanoveny mg/m3

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: nejsou stanoveny mg/m3

Faktor přepočtu z mg/m3 na ppm nejsou stanoveny (25°C, 101,325 kPa)

…ppm/ nejsou stanoveny = …mg/m3

…mg/m3 * nejsou stanoveny = …ppm

Reaktivita

Chemická stabilita: Stabilní za běžných skladovacích podmínek.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: S oxidanty může bouřlivě reagovat. Se vzduchem může vytvářet výbušnou směs.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Chraňte před teplem, otevřeným plamenem a horkými povrchy.

Neslučitelné materiály: vzduch, oxidační činidla

VÍCE:

Příznaky

Při vysokých koncentracích může způsobit dušení. Symptomy mohou zahrnovat i ztrátu mobility a vědomí. Postižený si vůbec nemusí uvědomit, že se dusí.

První pomoc

Při vdechnutí – Přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid, nenechat chodit. V případě, že postižený nedýchá, zavést umělé dýchání z plic do plic.

Při požití – Expozice je prakticky nemožná.

Při zasažení očí – Oči důkladně promýt velkým množstvím vody.

Při poleptání – Kůži dobře umýt mýdlem a vodou, opláchnout, převléknout.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_methan.pdf