Motorový olej

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: nelze stanovit

Synonyma:

Minerální olej

ropný olej

Vzorec: nelze stanovit

Bezpečnostní značky:

zdraví škodlivé

látky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Bezpečnostní tabulka:

Není přidělena

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Hořlavá kapalina, nebezpečí hoření hrozí v případě zahřátí nad teplotu bodu vzplanutí. Inhalace olejové mlhy může podráždit dýchací cesty.

Vzhled/skupenství

Pevné: ne 

Kapalné: tmavá kapalina, charakteristický ropný zápach 

Plynné: výpary

Vlastnosti

Hořlavost: hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti

Horní mez výbušnosti: nestanovena % (obj.)

Dolní mez výbušnosti: nestanovena % (obj.)

Molární hmotnost: nestanovena

Rozpustnost: nerozpustný ve vodě

Toxicita: Nízká - při styku s kůží dochází k podráždění a vysoušení. Vdechování výparů, mlhy nebo kouře vznikajících při tepelném rozkladu může být nebezpečné.

Těkavost: nízká

Reaktivita: Reaguje s oxidačními činidly.

Věty o nebezpečnosti

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Detekce

Na místě - nelze

Laboratoř – FTIR, GC/MS

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (nitrilový kaučuk: tloušťka vrstvy 0,11mm, doba iniciace > 480 min.) Ochranný oděv Tyvec/Tychem, při výskytu aerosolu využít IDP.

Likvidace

V případě většího úniku lokalizovat a pokud je to možné, produkt odčerpat nebo mechanicky odstranit, stáhnout z povrchu vod. Zbytky produktu nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (Vapex, Chezacarb, piliny, písek) a umístit do vhodných označených nádob k předání k dalšímu zneškodnění v souladu s platnou legislativou pro odpady.

Rozsáhlé rozlití ohraďte nebo jinak zadržte uniklý materiál a zajistěte jej tak, aby nemohl unikat a vtékat do vodních toků. Minimalizujte kontakt vyteklého materiálu s půdou, aby se předešlo odtékání do půdy a povrchových vodotečí.

Požár

Vhodná hasiva: V případě vzplanutí požáru použijte vodní mlhu, pěnu, suché chemické nebo CO2 hasicí přístroje.

Nevhodná hasiva: Proud vody (vhodné pouze pro chlazení)

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 5 mg/m3 (aerosol)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 10 mg/m3 (aerosol)

Faktor přepočtu z mg/m3 na ppm nestanoven (25°C, 101,325 kPa)

Reaktivita

Chemická stabilita: Stabilní za běžných skladovacích podmínek.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: K nebezpečným reakcím nedochází.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Zahřátí na vysokou teplotu, přítomnost zdrojů vznícení, styk s otevřeným ohněm.

Neslučitelné materiály: Silná oxidovadla

VÍCE:

Příznaky

Páry motorového oleje mohou působit lehce narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. Při styku s pokožkou dochází k vysušení případě zarudnutí.

První pomoc

Při vdechnutí - Postižený se přemístí na čerstvý vzduch nebo dobře větrané místo, udržuje se v teple a v klidu, nenechává se bez dozoru. Okamžitě se přivolá lékařská pomoc.

Při požití - Vyjme se zubní protéza, pokud je u postiženého přítomna. Ústa se vypláchnou vodou, nikdy nevyvolávejte zvracení, aby produkt nemohl vniknout do plic. Vyhledejte okamžitě lékaře. Pokud by nastalo zvracení, držte hlavu nízko tak, aby zvratky nemohly proniknout do plic vdechnutím. Jakmile zvracení přestane, uložte postiženého do stabilizované polohy s nohama mírně vyvýšenýma. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí - Zkontroluje se přítomnost kontaktních čoček, pokud je postižený má nasazeny, tak je vyjměte. Oči vymývat dostatečným množstvím vody (pokud možno vlažné vody) po dobu minimálně 15 minut. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékaře.

Při poleptání - Oděv a obuv zasažené přípravkem okamžitě vysvlékněte a vyzujte. Zasažená oblast se důkladně omyje vodou a mýdlem a ošetří vhodným krémem. V případě, že nastane podráždění, otok nebo zarudnutí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminované oblečení znovu vyperte před dalším použitím.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_motorovy_olej.pdf