Oxid siřičitý

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

 

CAS:  7446-09-5

Synonyma:

Sulfuric, anhydride, Sulfur dioxide

Vzorec:  SO2

Bezpečnostní značky:    

 Image   Image    Image      

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

Image

UN1079

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826, 476 163 111

Nebezpečnost

Toxický a žíravý bezbarvý plyn se štiplavým zápachem. Plyn i jeho výpary jsou těžší než vzduch. V případě požáru se mohou uvolňovat nebezpečné produkty (oxidy síry, kyslík).

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – ne

Plynné – ano – stlačený zkapalněný plyn

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavý

Molární hmotnost: 64,06 g/mol

Rozpustnost: dobře rozpustný ve vodě

Toxicita: toxický a žíravý bezbarvý plyn se štiplavým zápachem

Těkavost: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Reaktivita: reakce se silnými oxidačními činidly

Věty o nebezpečnosti

H280 Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřívání může vybuchnout

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H331 Toxický při vdechování

Detekce

Na místě: Elektrochemická čidla, Gasmet DX-4015, GDA 2.

 

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (nitrilový kaučuk: tloušťka vrstvy 0,4 mm, doba iniciace >480 min.), Ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH) dle úniku a činnosti, dýchací přístroj nutný.

Likvidace

Sebrat unikuvší materiál vysavačem v nevýbušném provedení nebo mokrým kartáčem a uložit do obalu k likvidaci.

Požár

Vhodná hasiva: pěna vhodná k hašení alkoholu, práškový hasicí prostředek, oxid uhličitý

Nevhodná hasiva: plný vodní proud

Přípustné limity

PEL 5 mg/m3 (2 ppm)

NPK  10 mg/m3 (4 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: za doporučených skladovacích podmínek stabilní

Možnost nebezpečných chemických reakcí: žádné

Podmínky, kterým je třeba zabránit: vystavení vlivu vlhkosti, držet mimo zdroj tepla (exploze, roztržení obalů vlivem teploty)

Neslučitelné materiály: silná redukční činidla, zinek, silná oxidační činidla

VÍCE:

Příznaky

dráždivý, slzení v očích, kašel, edém plic

Při zasažení očí – poškození očí (dráždí až leptá oči)

Při styku s kůží – poleptání kůže

Nejdůležitější akutní a opožděné účinky: dýchací potíže, kašel, bezvědomí, nevolnost, zvracení, plicní edém

První pomoc

Při vdechnutí – dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádět umělé dýchání. Konzultovat s lékařem.

Při požití – NEVYVOLÁVAT zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávat nic ústy. Vypláchnout ústa vodou. Konzultovat s lékařem.

Při zasažení očí – nejméně 15 minut vyplachovat vodou. Vyhledat lékařskou pomoc.

 Při styku s kůží – odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené omývat mýdlem a velkým množstvím vody. Postiženého ihned dopravit k lékaři.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

BL_Oxid siřičitý.pdf