Oxid sírový

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

 

CAS:  7446-11-9

Synonyma:

Sulfuric, anhydride, Sulfur trioxide

Vzorec:  SO3

Bezpečnostní značky:    

 Image Image  Image   Image

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

Image

 

UN 1829

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826, 476 163 111

Nebezpečnost

Toxický plyn, se silnými oxidujícími vlastnostmi - žíravá látka. Prudce reaguje s vodou. Plyn může vyvolat rakovinu. S hořlavým materiálem může způsobit požár.

Vzhled/skupenství

Pevné – ano

Kapalné – ano

Plynné – ano – nejčastější výskyt

Vlastnosti

Hořlavost:

Molární hmotnost: 80,06 g/mol

Rozpustnost:

Toxicita: Toxický plyn, může způsobit rakovinu a poleptání dýchacích cest        

Těkavost: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Reaktivita: prudce reaguje s vodou

Věty o nebezpečnosti

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

R8: Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár

R14: Prudce reaguje s vodou

R26: Vysoce toxický při vdechování

R34: Způsobuje poleptání

R35: Způsobuje těžké poleptání

R37: Dráždí dýchací orgány

R45: Může vyvolat rakovinu

Detekce

Na místě: Elektrochemická čidla na oxid siřičitý, ve vysokých koncentracích ve vzduchu po reakci s vlhkostí pH papírek – červené zbarvení = kyselina

 

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (nitrilový kaučuk: tloušťka vrstvy 0,4 mm, doba iniciace >480 min.), Ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH) dle úniku a činnosti, dýchací přístroj nutný.

Likvidace

Nechat vsáknout do inertního absorpčního materiálu a zlikvidovat jako nebezpečný odpad.

 

Požár

Vhodná hasiva: suchý prášek

Nevhodná hasiva: plný proud vody, voda

Přípustné limity

PEL 1 mg/m3 (0,3 ppm)

NPK – 2 mg/m3 (0,6 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: za doporučených skladovacích podmínek stabilní

Možnost nebezpečných chemických reakcí: prudce reaguje s vodou

Podmínky, kterým je třeba zabránit: vystavení vlivu vlhkosti

Neslučitelné materiály: organické materiály, s práškovými kovy, silné báze, báze, kovy, voda, dusičnany, chlorečnany, pikráty, sulfidy

VÍCE:

Příznaky

Pálení v ústech, slzení v očích, kašel

Při zasažení očí – poškození očí (dráždí až leptá oči)

Při styku s kůží – poleptání kůže

Nejdůležitější akutní a opožděné účinky: dýchací potíže, kašel, bezvědomí, nevolnost, zvracení, plicní edém

První pomoc

Při vdechnutí – dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádět umělé dýchání. Konzultovat s lékařem.

Při požití – NEVYVOLÁVAT zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávat nic ústy. Vypláchnout ústa vodou. Konzultovat s lékařem.

Při zasažení očí – nejméně 15 minut vyplachovat vodou. Vyhledat lékařskou pomoc.

 Při styku s kůží – odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené omývat mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultovat s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

BL_Oxid sírový.pdf