Oxid uhličitý

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS:  124-38-9

Synonyma:

Carbon dioxide

Vzorec:  CO2

Bezpečnostní značky:

plyny pod tlakem

Signální slovo: varování

Bezpečnostní tabulka:

BT_20_1013.jpg

UN1013

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Zkapalněný plyn, hluboce zchlazený (kryogenní). Při vyšších koncentracích působí dusivě. Potřísnění zkapalněným oxidem uhličitým může způsobit omrzliny. Pozor: Je uchováván pod vysokým tlakem!

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – ne

Plynné – zkapalněný plyn, bezbarvý, bez zápachu 

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavý, nejedovatý plyn

Molární hmotnost: 44,01 g/mol (těžší než vzduch)

Rozpustnost: ve vodě (1740 mg/l)

Toxicita: netoxický, dusívý.

Těkavost: plyn

Reaktivita: nereaktivní 

Věty o nebezpečnosti

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

Detekce

Na místě: nelze (jednotky) Gasman IR (Laboratoř)

Laboratoř: Gasmet DX-4015, FTIR

Ochranné prostředky pro zásah

Ochranné rukavice – plný kontakt – butylkaučuk, min. tloušťka vrstvy0,3 mm, doba průniku 480 min. Ochrana před rozstřikováním – chloropren, min. tloušťka vrstvy0,6 mm, doba průniku 30 min., Při vysokých koncentracích obj. % nutné použití OPCH-90 PO v kombinaci s IDP. Plyn se může ve vysokých koncentracích vstřebávat pokožkou.

Likvidace

Zabraňte vniknutí do kanalizace, sklepů, pracovních jam a jiných míst, kde hrozí nahromadění plynu.

Vyvětrejte prostor. Rozlivy kapalného CO2 nechte sublimovat,pouze braňte jejich vstupu do kanalizace, sklepů.

Požár

Vhodná hasiva: CO2 je sám hasivem. K chlazení tlakových nádob lze použít všechna známá hasiva, výběr přizpůsobit látkám vyskytujících se v okolí. 

Nevhodná hasiva: nejsou známa 

Zvláštní nebezpečnost: oxidy uhlíku 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 9 000 mg/m3 (5 004 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 45 000 mg/m3 (25 020 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: za normálních podmínek stabilní

Možnost nebezpečných chemických reakcí: -

Podmínky, kterým je třeba zabránit: teploty nad 40 °C

Neslučitelné materiály: zásady, čpavek/amoniak, anilin

VÍCE:

Příznaky

Nevolnost, závrať, bolesti hlavy.

Nízké až střední koncentrace oxidu uhličitého mohou: ovlivňovat regulaci krevního oběhu, ovlivňovat kyselost tělních tekutin, dýchací problémy.

Ve vysokých koncentracích: poruchy dýchání, zrychlený pulz, změna kyselosti těla.

Velmi vysoké koncentrace mohou způsobovat: bezvědomí, úmrtí.

Vytlačuje vzduch, působí jako přirozeně dusivá látka!

První pomoc

Při vdechnutí – při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem. 

Při požití – osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem. 

Při zasažení očí – vymývejte min. 15 min. proudem vody, ihned vyhledejte lékaře. 

Při styku s kůží – omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Omrzliny oplachujte nejméně 15 min. vodou, zakryjte sterilní rouškou. Přivolejte lékaře.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_oxid_uhlicity.pdf