Peruhličitan sodný

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS:  15630-89-4

Synonyma:

Perkarbonát sodný

Vzorec:  Na2CO3·1.5H2O2

Bezpečnostní značky:

BZ_C1.jpgBZ_Xn1.jpgBZ_O1.jpg

BZ_Z2.jpglátky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cestyBZ_O2.jpg

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

50_3378.jpg

UN3378

Telefonní spojení na TRINS: 

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Peruhličitan sodný je oxidující látka. Styk se snadno oxidovatelnými, organickými nebo jinými hořlavými látkami může vést ke vznícení, silnému spalování nebo explozi. Tato sloučenina je dráždivá. Při požití působí škodlivě. Neohrožuje životní prostředí.

Vzhled/skupenství 

Pevné – bílá krystalická látka bez zápachu

Kapalné – ne

Plynné – ne

Vlastnosti

Hořlavost: podporuje hoření

Horní mez výbušnosti: není stanovena

Dolní mez výbušnosti: není stanovena

Molární hmotnost: 314,02 g/mol

Rozpustnost: rozpustný ve vodě

Toxicita: produkt je toxický pro vodní organismy, nicméně značné riziko mohou představovat teprve velké úniky (ohrožení vodních organismů je limitováno rychlým rozkladem produktu)

Těkavost: ne

Reaktivita: s materiály schopnými oxidace, organickými materiály (dřevo, papír, org. chemikálie), kovy, solemi obsahující těžké kovy, silnými  kyselinami, silnými zásadami, silnými redukčními činidly, lehce zápalnými látkami

Věty o nebezpečnosti

H272 Může zesílit požár; oxidant.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Detekce

Na místě mobilní laboratoř – FTIR, Ramanův spektrometr

Ochranné prostředky pro zásah

Dýchací přístroj, maska s filtrem, případně respirátor, ochranné rukavice (tlusté protichemické), protichemický oblek (Tychem, Tyvec, OPCH-90), dle množství uniklé látky.

Likvidace

UUniklou látku, přípravek nebo znečištěný odpad je nutné přeložit do náhradních obalů           a nechat zlikvidovat specializovanou firmou. Použitý, řádně vyprázdněný obal se předá na sběrné místo obalových odpadů. Zbytky látky stejně jako oplachové vody nesmí být vypouštěny do půdy, veřejné kanalizace ani do blízkosti vodních zdrojů a vodotečí.

Požár

Vhodná hasiva: suchý prášek, vodní mlha, pěna 

Nevhodná hasiva: CO2, organické hasící prostředky

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 5 mg/m3

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 10 mg/m3

Faktor přepočtu z mg/m3 na ppm ... (25°C, 100 kPa): není k dispozici

Reaktivita

Chemická stabilita: při předepsaném způsobu skladovaní a manipulace je produkt stabilní (exotermický rozklad nastává od60°C)

Možnost nebezpečných chemických reakcí: s materiály schopnými oxidace, organickými materiály (dřevo, papír, org. chemikálie), kovy, solemi obsahující těžké kovy, silnými  kyselinami, silnými zásadami, silnými redukčními činidly, lehce zápalnými látkami

Podmínky, kterým je třeba zabránit: vysoká teplota, sluneční záření, vlhkost

Neslučitelné materiály: skladujte z dosahu potravin a nápojů, krmiv, izolujte od kovů, solí obsahujících těžké kovy, silných kyselin, silných zásad, silných redukčních činidel, lehce zápalných látek, nekompatibilních materiálů

Nebezpečné produkty rozkladu: oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), uvolňuje kyslík (O2

VÍCE:

Příznaky

Při požití -  podráždění v ústech, hrdle, jícnu a žaludku, zvracení, průjmy, pálení žáhy

Při zasažení očí -  dráždí oči

Při styku s kůží -  dráždí kůži

První pomoc

Při vdechnutí – vyneste postiženého na čerstvý vzduch a uložte ho do polohy na stranu (hlavu na stranu), aby se zabránilo udušení při případném zvracení. Pokud došlo k zástavě dýchání začněte provádět umělé dýchání. Ihned zabezpečte odbornou lékařskou pomoc.

Při požití – vypláchněte ústa postiženého, poté mu dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí –  okamžitě po zasažení začněte vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu (15-20 minut). Vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud má postižený kontaktní čočky je nutné je neprodleně vyjmout.

Při styku s kůží – odstraňte kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omyjte velkým množstvím vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte kontaktu látky se snadno oxidovatelnými látkami.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_perkarbonat_sodny.pdf