Polyethylen

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 9002-88-4

Synonyma:

Vzorec: (C2H4)x

Bezpečnostní značky:

nejsou

Bezpečnostní tabulka:

BT_0_0.jpg

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Při kontaktu s plamenem je hořlavý, ale těžko vznětlivý. Při hoření mohou vznikat i nebezpečné (např. oxid uhelnatý) a dráždivé látky. Prach je výbušný, při dosažení koncentrace prachu v ovzduší nad dolní mezí výbušnosti hrozí nebezpečí výbuchu. Výrobek se může elektrostaticky nabíjet, jiskry vzniklé v jeho důsledku mohou při určitých koncentracích vznítit prach nebo způsobit výbuch. V zařízeních při přepravě produktu (např. při plnění nebo vyprazdňování sil, cisteren, násypek apod.) může docházet k tvorbě prachových částic, které se při nahromadění většího množství v důsledku indukování statického náboje mohou vznítit nebo explodovat, a proto je třeba taková místa vybavit vhodným odvodem statického náboje.

Vzhled/skupenství

Pevné – bezbarvá, pevná látka, zápach typický parafinický

Kapalné – ne

Plynné – ne

Vlastnosti

Hořlavost: lehce hořlavý

Dolní mez výbušnosti (prach) /g.m3/: 100

Molární hmotnost:

Rozpustnost: ve vodě nerozpustný, rozpustný v alifatických, aromatických rozpouštědlech a chlorovaných uhlovodících při 80 °C

Toxicita: ne

Těkavost: při tepelném zpracování – uvolnění menšího množství těkavých uhlovodíků

Reaktivita: ne

Věty o nebezpečnosti

nejsou

Detekce

Na místě - Raman

Laboratoř – Raman, FTIR

Ochranné prostředky pro zásah

Respirátor proti prachu (částicím), dýchací přístroj

Likvidace

Rozsypaný granulát zamést a umístit do vhodných obalů (obřích pytlů) nebo čistých nádob. V závislosti na stupni jeho znečištění může jít tento na recyklaci nebo na likvidaci podle platné právní úpravy pro odpady. Nesplachovat rozsypaný granulát do kanalizace.

Požár

Vhodná hasiva: pěna, prášek, při velkém požáru vodní sprcha 

Nevhodná hasiva: plný proud vody 

Zvláštní nebezpečí: Při hoření vzniká hustý kouř. Možná tvorba oxidů uhlíku (CO a CO2). 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

nestanoveny

Reaktivita

Chemická stabilita: za normální teploty stálý

Možnost nebezpečných chemických reakcí: bez chemické reaktivity

Podmínky, kterým je třeba zabránit: teploty nad 300 °C, zdrojům vzplanutí, vznícení a statické elektřině

Neslučitelné materiály:

VÍCE:

Příznaky

Při delším vdechování produktů jeho rozkladu může způsobit bolest hlavy nebo podráždit dýchací trakt.

První pomoc

Při vdechnutí – případě vdechnutí prachu nebo dráždivých par dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávajících obtížích navštívit lékaře. 

Při požití – není považováno za možný způsob expozice 

Při zasažení očí – V případě vniknutí prachu do očí oči vypláchnout vodou nebo prach odstranit jako jinou běžnou mechanickou nečistotu. Při přetrvávajících potížích navštívit lékaře. 

Při styku s kůží – Při kontaktu pokožky s roztaveným polymerem tento neodstraňovat z pokožky, nýbrž chladit popálené místo proudem studené vody a zajistit lékařské ošetření.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_polyethylen.pdf