Polypropylen

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 9003-07-0

Synonyma:

(obchodní názvy)

Triplen

Tatren

Mosten

Vzorec: 

(C3H6)n

Bezpečnostní značky:

nejsou

Bezpečnostní tabulka:

BT_0_0.jpg

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Je to hořlavá, ale těžko vznětlivá látka. Při hoření mohou vznikat i nebezpečné (např. oxid uhelnatý) a dráždivé látky. Prach je výbušný, při dosažení koncentrace prachu v ovzduší nad dolní mezí výbušnosti hrozí nebezpečí výbuchu. Výrobek se může elektrostaticky nabíjet, jiskry vzniklé v jeho důsledku mohou při určitých koncentracích vznítit polymerní prach nebo způsobit výbuch. V roztaveném stavu (při teplotách nad 130 °C) může při kontaktu s pokožkou a očima způsobit vážné popáleniny. Vdechnutí jeho prachu může podráždit dýchací orgány.

Vzhled/skupenství

Pevné: Pevná látka, bez barvy a bez zápachu. 

Kapalné: Při teplotách nad 130 °C se začíná tavit. 

Plynné: ne

Vlastnosti

Hořlavost: hořlavá, ale těžko vznětlivá látka

Horní mez výbušnosti: nestanovena

Dolní mez výbušnosti: 32% (V) - prach

Molární hmotnost: 67,452 g/mol

Rozpustnost: ve vodě nerozpustná látka

Toxicita: není

Těkavost: není

Reaktivita: není reaktivní

Věty o nebezpečnosti

nejsou

Detekce

Na místě - Raman

Laboratoř – Raman, FTIR

Ochranné prostředky pro zásah

Respirátor proti částečkám prachu, dýchací přístroj.

Likvidace

Rozsypaný materiál zamést a umístit do vhodných obalů (obřích pytlů) nebo čistých nádob. Zajistit, aby se nedostal do kanalizace, kde může způsobit mechanické ucpání. Zajistit jeho mechanické odklizení a převezení buď na další zpracování, recyklaci, nebo na skládku.

Požár

Vhodná hasiva: Pěna, prášek, při velkém požáru vodní sprcha. 

Nevhodná hasiva: Proud tlakové vody. 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

nestanoveny

Reaktivita

Chemická stabilita: Stabilní za běžných skladovacích podmínek. 

Možnost nebezpečných chemických reakcí: nejsou známy 

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Samotný produkt je za normální teploty stálý, bez chemické reaktivity. Vyhněte se teplotám nad300 °C, zdrojům vzplanutí, vznícení a statické elektřině. 

Neslučitelné materiály: Silné oxidační prostředky, Chlor, Manganistany, např. manganistan draselný

VÍCE:

Příznaky

Polypropylen za podmínek běžného používání nemá žádné akutní ani chronické nepříznivé účinky na zdraví člověka. Nehrozí žádné nebezpečí při teplotách pod130 °C.

V roztaveném stavu může při kontaktu s pokožkou a očima způsobit vážné popáleniny. Vdechnutí jeho prachu může podráždit dýchací orgány. Požití malého množství by nemělo způsobit problémy. Je biologicky inertní.

První pomoc

Při vdechnutí – V případě vdechnutí prachu nebo dráždivých par dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávajících potížích navštívit lékaře. 

Při požití – Při požití většího množství vyhledat odbornou lékařskou pomoc. 

Při zasažení očí - V případě vniknutí prachu do očí oči vypláchnout vodou nebo prach odstranit jako jinou běžnou mechanickou nečistotu. Při přetrvávajících potížích navštívit lékaře. 

Při poleptání - Při kontaktu pokožky s roztaveným polymerem tento neodstraňovat z pokožky, ale popálené místo chladit proudem studené vody a zajistit lékařské ošetření.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_polypropylen.pdf