Polystyren

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 9003-53-6

Synonyma:

Polystyrene

PS

Vzorec: (C8H8)n

Bezpečnostní značky:

nejsou

Bezpečnostní tabulka:

BT_90_2211.jpg

UN2211

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Hořlavý, prudce hoří, vylučuje hořlavé a toxické páry. Při požáru se mohou tvořit dráždivé a jedovaté plyny. Látka je škodlivá pro životní prostředí při úniku do vody i při nízkých koncentracích.

Vzhled/skupenství

Pevné – pevná látka

Kapalné – ne

Plynné – ne

Vlastnosti

Hořlavost: hořlavá látka

Dolní mez výbušnosti (prach) /g.m-3/: 15

Molární hmotnost: - nestanovena

Rozpustnost: ve vodě nerozpustná látka, rozpustný v aromatických chlorovaných uhlovodících

Toxicita: pouze produkty hoření

Těkavost: ne

Reaktivita: nebezpečí prudké reakce při kontaktu s pohonnými hmotami a působením
vysokých teplot, např. při požáru.

Věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování částic.

Detekce

Na místě - Raman

Laboratoř – Raman, FTIR

Ochranné prostředky pro zásah

Ochranné rukavice, dýchací přístroj

Likvidace

Zbytky látky pokrýt nehořlavým savým materiálem, např. suchou zeminou, pískem, mletým vápencem apod. a v suché, volně uzavřené nádobě odvézt na bezpečné místo k likvidaci.

Požár

Vhodná hasiva: proud vody - zaplavit vodou. Pozor! K hašení používat výhradně velké množství vody! 

Nevhodná hasiva: nejsou známa 

Zvláštní nebezpečnost: oxidy uhlíku 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

nestanoveny

Reaktivita

Chemická stabilita:

Možnost nebezpečných chemických reakcí:

Podmínky, kterým je třeba zabránit: styku s pohonými hmotami a vysokými teplotami

Neslučitelné materiály: silná oxidační činidla

VÍCE:

Příznaky

Podráždění dýchacích cest, kůže, očí.

První pomoc

Při vdechnutí – Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání.

Při požití – Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou.

Při zasažení očí – Oči preventivně vypláchněte vodou.

Při styku s kůží – Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_polystyren.pdf