Polyvinylchlorid

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 9002-86-2

Synonyma:

PVC (zkratka)

Vzorec: není

Bezpečnostní značky:

zdraví škodlivé

látky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Signální slovo: varování

Bezpečnostní tabulka:

BT_0_0.jpg

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Dráždivá látka. Dráždí oči, sliznice a dýchací cesty.

Vzhled/skupenství

Pevné: např. jako bílý prášek bez zápachu 

Kapalné: ne 

Plynné: ne

Vlastnosti

Hořlavost: obtížně vznětlivý

Horní mez výbušnosti: nemá

Dolní mez výbušnosti: nemá

Molární hmotnost: 42,08 g/mol (vinylchlorid)

Rozpustnost: nerozpustný ve vodě

Toxicita: PVC je netoxickým materiálem, který slabě, především mechanicky dráždí sliznice a citlivou pokožku. PVC obsahuje max. 1 mg.kg-1 (ppm) monomeru vinylchloridu. Nejsou známy informace o významných nepříznivých účincích při dlouhodobém působení na organismus.

Těkavost: není

Reaktivita: Reaguje s oxidačními činidly.

Věty o nebezpečnosti

H 315 Dráždí kůži

H 319 Způsobuje vážné podráždění oči

H 335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

Detekce

Na místě - Raman

Laboratoř – FTIR 

Ochranné prostředky pro zásah

V případě požáru PVC je potřeba chránit dýchací cesty IDP stejně jako v případě vysoké koncentrace prachových částic PVC ve vzduchu.

Likvidace

Odstranit materiál z prostoru požářiště, lze-li to provést bez rizika. Stůjte na návětrné straně požáru a mimo nízko položená místa. Vyhnout se vdechování produktů hoření. Při tepelném rozkladu dochází ke vzniku toxických zplodin zejména chlorovodíku a oxidů uhlíku (případně i dalších toxických plynů jako fosgen, sloučeniny dusíku apod.) 

Požár

Vhodná hasiva:

Malé objemy - Vodní, pěnové a práškové hasicí přístroje, případně písek nebo zemina.

Velké objemy - Prášek, pěna těžká a střední nebo proud vody ve formě jemného mlžení.

Nevhodná hasiva: Tlaková voda, sněhové hasicí přístroje. 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 5 mg/m3 (prach PVC)

Reaktivita

Chemická stabilita: Stabilní za běžných skladovacích podmínek.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: oxidační materiály – riziko požáru a výbuchu

kyslíkaté kyseliny – nebezpečí rozkladu.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Nevystavovat otevřenému plameni, jiskrám a ostatním možným příčinám zapálení. Zabránit kontaktu s látkami s nebezpečnou chemickou reakcí. Za normální teploty a tlaku, či za běžných technologických podmínek zpracování neprobíhá nebezpečná degradace.

Neslučitelné materiály: oxidační materiály, kyslíkaté kyseliny

VÍCE:

Příznaky

Prach slabě, především mechanicky, dráždí sliznice. citlivou pokožku, dráždí oči. Může způsobit žaludeční nevolnost.

První pomoc

Při vdechnutí - Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontam. oděv), zajistěte postiženého proti prochladnutí, přivolejte lékařskou pomoc.

Při požití - Nevyvolávejte zvracení!!! Pokud možno podejte zasaženému medicinální uhlí a zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí - Zkontroluje se přítomnost kontaktních čoček, pokud je postižený má nasazeny, tak je vyjměte. Oči vymývat dostatečným množstvím vody (pokud možno vlažné vody) po dobu minimálně15 minut. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékaře.

Při poleptání - Sundejte potřísněný oděv, omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody - pokud nedošlo k poškození (poranění) pokožky je možné použít i mýdlo.

Pokud došlo k zasažení postiženého taveninou, okamžitě přerušte kontakt se zdrojem tepla, poraněnou oblast ochlaďte pod mírným proudem tekoucí studené vody, nebo ji ponořte do studené vody nejméně na 10 minut (pokud trvá bolest).

Nestrhávejte z popálené plochy puchýře, popálenou látku ani žádné jiné předměty (z poraněné plochy šetrně sundejte prstýnky, hodinky, pásky, boty, nebo jiné stahující části oděvu dříve než by mohly zaškrtit otékající popálenou část těla). Nezasypávejte popálenou plochu, nevtírejte do ní olej nebo mast. Popáleninu obvažte čistým sterilním materiálem (nepoužívejte pružná obinadla, na ránu nepřikládejte žádný vláknitý materiál např. vatu).

Zajistěte postiženého proti prochladnutí, nepodávejte tekutiny ani jídlo, zajistěte klid postiženého. Bezodkladně zajistěte lékařské ošetření.

Ochrana obyvatelstva

V případě hoření: 

  • Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.
  • V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.
  • Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.
  • Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.
  • V případě potřeby poskytněte první pomoc.
  • Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_polyvinylchlorid.pdf