Pyrolýzní olej

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 64742-90-1

Synonyma:

plynové oleje (ropné)

pyrolyzní těžký topný olej

Vzorec: nelze stanovit

Bezpečnostní značky:

toxickénebezpečné pro životní prostředí

látky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cestykarcinogenní nebo dýchací cesty senzibilizující látky a směsilátky a směsi, které výrazně nebo chronicky ohrožují vodní zdroje

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_30_1202.jpg

UN1202

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Látka je hořlavá, vznícení je možné působením tepla, otevřeného plamene, jiskrou. Páry jsou těžší než vzduch, proto se hromadí a šíří při zemi a mohou i ve větší vzdálenosti od zdroje úniku způsobit po iniciaci hoření nebo výbuch. Toto riziko hrozí zejména v prostorech pod úrovní terénu nebo v uzavřených prostorech. Při hoření se mohou vytvářet toxické a dráždivé dýmy s obsahem oxidu uhelnatého a nespálených uhlovodíků. Látka je nebezpečná pro životní prostředí. Film oleje může způsobit fyzické poškození organizmů a narušovat přenos kyslíku mezi fázemi voda/vzduch a vzduch/voda.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne 

Kapalné – tmavě hnědá až černá kapalina, charakteristický zápach po olejích 

Plynné – výpary

Vlastnosti

Hořlavost: hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti

Horní mez výbušnosti: není stanoveno % (V)

Dolní mez výbušnosti: není stanoveno % (V)

Molární hmotnost: různá

Rozpustnost: Látka je nerozpustná ve vodě.

Toxicita: Látka dráždí pokožku. Páry dráždí oči, kůži a dýchací cesty, mohou vyvolávat nevolnost, nucení ke zvracení, ospalost, závratě. Možný narkotický účinek. Látka je karcinogenní.

Těkavost: nízká

Reaktivita: Reaguje s oxidačními činidly.

Věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H350 Může vyvolat rakovinu.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Detekce

Na místě – nelze

Laboratoř – GC/MS, FTIR

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (nitrilový kaučuk: tloušťka vrstvy 0,11mm, doba iniciace > 480 min.) V případě většího úniku a výskytu par v ovzduší je nutné použít IDP.

Likvidace

V případě většího úniku lokalizovat a pokud je to možné, produkt odčerpat nebo mechanicky odstranit, stáhnout z povrchu vod. Zbytky produktu nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (Vapex, Chezacarb, piliny, písek) a umístit do vhodných označených nádob k předání k dalšímu zneškodnění v souladu s platnou legislativou pro odpady.

Rozsáhlé rozlití ohraďte nebo jinak zadržte uniklý materiál a zajistěte jej tak, aby nemohl unikat a vtékat do vodních toků. Minimalizujte kontakt vyteklého materiálu s půdou, aby se předešlo odtékání do půdy a povrchových vodotečí.

Požár

Vhodná hasiva:

Malý požár - práškový nebo pěnový hasicí přístroj, suchý písek nebo hasící pěna

Větší požár - těžká pěna, vodní sprcha nebo mlha

Nevhodná hasiva: přímý vodní proud 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

limitní hodnoty pro látku jako takovou nejsou stanoveny (doporučuje se dodržovat limity stanovené pro složky, které látka obsahuje)

Přípustný expoziční limit PEL:

Bifenyl: 1 mg/m3 (0,158 ppm)

Naftalen: 50 mg/m3 (9,55 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P:

Bifenyl: 3 mg/m3 (0,474 ppm)

Naftalen: 100 mg/m3 (19,1 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: Stabilní za běžných skladovacích podmínek.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: K nebezpečným reakcím nedochází.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Zdroje vznícení, statická elektřina, vysoká teplota, sluneční záření.

Neslučitelné materiály: Oxidační činidla, silné kyseliny.

VÍCE:

Příznaky

Podle velikosti expoziční dávky látka může vyvolat bolesti hlavy, bolest v krku, kašel, obtíže při dýchání, tlak na hrudi, narušení funkce centrální nervové soustavy, nevolnost, ospalost a závratě. V případě požití může dojít ke vzniku břišních křečí, spontánnímu zvracení, případně průjmu. Přímý kontakt s očima nebo kůží může vyvolat jejich přechodné podráždění spojení se zčervenáním, případně otokem zasaženého místa, slzením, zčervenáním a otokem očí. Při delším působení látky na kůži může dojít k jejímu odmaštění a popraskání.

První pomoc

při vdechnutí - Postižený se přemístí na čerstvý vzduch nebo dobře větrané místo, udržuje se v teple a v klidu, nenechává se bez dozoru. Přivolejte lékařskou pomoc.

při požití - Vyjme se zubní protéza, pokud je u postiženého přítomna. Ústa se vypláchnou vodou, nikdy nevyvolávejte zvracení, aby produkt nemohl vniknout do plic. Vyhledejte okamžitě lékaře. Pokud by nastalo zvracení, držte hlavu nízko tak, aby zvratky nemohly proniknout do plic vdechnutím. Jakmile zvracení přestane, uložte postiženého do stabilizované polohy s nohama mírně vyvýšenýma. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

při zasažení očí - Zkontroluje se přítomnost kontaktních čoček, pokud je postižený má nasazeny, tak je vyjměte. Oči vymývat dostatečným množstvím vody (pokud možno vlažné vody) po dobu minimálně 15 minut. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékaře.

při poleptání - Oděv a obuv zasažené přípravkem okamžitě vysvlékněte a vyzujte. Zasažená oblast se důkladně omyje vodou a mýdlem a ošetří vhodným krémem. V případě, že nastane podráždění, otok nebo zarudnutí, vyhledejte lékařskou pomoc.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_pyrolyzni_olej.pdf

pdf.pngBL_tezky_topny_olej_do_1S.pdf

pdf.pngBL_lehky_topny_olej.pdf