Ropa surová

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 8002-05-9

Synonyma:

surová nafta

Vzorec: uhlovodíky C5 až C14

Bezpečnostní značky:

zdraví škodlivéextrémně hořlavé

karcinogenní nebo dýchací cesty senzibilizující látky a směsi

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_33_1267.jpg

UN1267

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Dráždivá látka. Páry a aerosoly mohou vyvolávat podráždění sliznic, nosu a hrdla. Zahřívaný produk může uvolňovat hořlavé páry. Film oleje může způsobit fyzické poškození organizmů a narušovat přenos kyslíku mezi fázemi voda/vzduch a vzduch/voda.

Vzhled/skupenství

Pevné: ne 

Kapalné: nažloutlá až nahnědlá kapalina se slabě olejovitým zápachem. 

Plynné: lehce dráždivé plyny

Vlastnosti

Hořlavost: hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti

Horní mez výbušnosti: nestanoveny (obj.)

Dolní mez výbušnosti: nestanoveny (obj.)

Molární hmotnost: různá

Rozpustnost: nerozpustný ve vodě

Toxicita: Nízká - při styku s kůží dochází k podráždění a vysoušení. Vdechování výparů, mlhy nebo kouře vznikajících při tepelném rozkladu může být nebezpečné.

Těkavost: nízká

Reaktivita: Reaguje s oxidačními činidly.

Věty o nebezpečnosti

R12 – Extrémně hořlavý

R 20/21/22 – Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití

R 36/37/38 – Dráždí kůži oči, dýchací orgány a kůži

Detekce

Na místě - nelze

Laboratoř – GC/MS, FTIR

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (nitrilový kaučuk: tloušťka vrstvy 0,11mm, doba iniciace > 480 min.) Při vystavení kouři nebo parám dýchací přístroj. Na základě velikosti úniku a činnosti u zásahu využít ochranný oblek Tyvec/Tychem/OPCH.

Likvidace

Při malém rozsahu rozlití přidejte absorbující látku (nejsou-li k dispozici jiné vhodné materiály, může být použita zemina), seberte materiál a uložte do utěsněného kontejneru odolného proti kapalinám k likvidaci. Rozsáhlé rozlití ohraďte nebo jinak zadržte uniklý materiál a zajistěte jej tak, aby nemohl unikat a vtékat do vodních toků. Rozlitý materiál přeneste do vhodného kontejneru k likvidaci. Minimalizujte kontakt vyteklého materiálu s půdou, aby se předešlo odtékání do půdy a povrchových vodotečí.

Požár

Vhodná hasiva: V případě vzplanutí požáru použijte vodní mlhu, pěnu, suché chemické nebo CO2 hasicí přístroje.

Nevhodná hasiva: Proud vody (vhodné pouze pro chlazení) 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Limity nestanoveny

Reaktivita

Chemická stabilita: Stabilní za běžných skladovacích podmínek.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: K nebezpečným reakcím nedochází.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti, přítomnost zdrojů vznícení, styk s otevřeným ohněm.

Neslučitelné materiály: Silná oxidovadla

VÍCE:

Příznaky

Páry mohou působit lehce narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. Při styku s pokožkou dochází k vysušení případě zarudnutí.

První pomoc

Při vdechnutí - Postižený se přemístí na čerstvý vzduch nebo dobře větrané místo, udržuje se v teple a v klidu, nenechává se bez dozoru. Okamžitě se přivolá lékařská pomoc.

Při požití - Ústa se vypláchnou vodou, nikdy nevyvolávejte zvracení, aby produkt nemohl vniknout do plic. Vyhledejte okamžitě lékaře. Pokud by nastalo zvracení, držte hlavu nízko tak, aby zvratky nemohly proniknout do plic vdechnutím. Jakmile zvracení přestane, uložte postiženého do stabilizované polohy s nohama mírně vyvýšenýma. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí - Zkontroluje se přítomnost kontaktních čoček, pokud je postižený má nasazeny, tak je vyjměte. Oči vymývat dostatečným množstvím vody (pokud možno vlažné vody) po dobu minimálně15 minut. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékaře.

Při poleptání: Oděv a obuv zasažené přípravkem okamžitě vysvlékněte a vyzujte. Zasažená oblast se důkladně omyje vodou a mýdlem a ošetří vhodným krémem. V případě, že nastane podráždění, otok nebo zarudnutí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminované oblečení znovu vyperte před dalším použitím.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_ropa.pdf