Scentinel® F-35 Gas Odorant

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 75-66-1, 75-18-3

Synonyma:

Mercaptan směs, Odorant plynu

Vzorec: směs

Bezpečnostní značky:

hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látkylátky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cestylátky a směsi, které výrazně nebo chronicky ohrožují vodní zdroje

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_3336.jpg

UN3336

Telefonní spojení na TRINS: 

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Může mít škodlivé účinky při požití a vniknutí do dýchacích. Silně zapáchající látka i v nízkých koncentracích, Látka může vyvolávat při vdechování nevolnost. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Směs nebezpečných látek (t-Butyl Mercaptan, Dimethyl Sulfide). Při termickém rozkladu vznikají oxidy dusíku a oxidy síry. I v dobře větraných prostorech je třeba věnovat mimořádnou pozornost při manipulaci s terc- butylthiolem jako hlavní složkou tohoto přípravku, protože vysoce zapáchá, čichový práh je <0,33 ppb. Extrémní opatrnost není způsobena toxicitou, ale kvůli výraznému zápachu a obavě, kterou by mohl tento zápach způsobit. PEL pro thioly většiny typů je 500 ppb, primárně kvůli reakci na nevolnost v hladinách 2-3 ppm.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – ano

Plynné – ano, látka je vysoce těkavá

Vlastnosti

Hořlavost: vysoce hořlavá kapalina a páry

Horní mez výbušnosti: data neudána

Dolní mez výbušnosti: data neudána

Molární hmotnost: neuplatňuje se

Rozpustnost: slabě rozpustný ve vodě, dobře v alkoholu.

Toxicita: toxický pro vodní organismy, toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

Těkavost: stabilní při normálních okolních podmínkách a očekáváných teplotách a tlacích při skladování a zacházení.

Věty o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

Detekce

Páry ve vyšších koncentracích : PID ppbRae, GC/MS, GAsmet DX-4015

Kapalina: Raman, FTIR

Ochranné prostředky pro zásah

V případě vysokých koncentrací více jak 100 ppm, přetlakový ochranný oděv (OPCH) a vzduchový dýchací přístroj. Je potřeba dávat pozor na iniciaci statickou elektřinou.

V případě nízkých koncentrací méně jak 100 ppm, vzduchový dýchací přístroj, zásahový oděv a gumové protichemické rukavice.

V případě iritujících koncentrací (nemusí být měřitelné detekčními prostředky HZS) použít vzduchový dýchací přístroj.

Likvidace

Uniklý materiál nechte vsáknout do nehořlavého absorpčního materiálu (např. písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a uložte do obalu k likvidaci podle místních/národních předpisů.

Požár

Vhodná hasiva: alkoholu odolná pěna, CO2, hasicí prášek

Nevhodná hasiva: plný vodní proud

Zabraňte úniku z místa požáru a vniknutí do kanalizace nebo vodních zdrojů. Nestříkejte do ohně nebo na žhnoucí předměty. Provádějte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny (které můžou způsobit vznícení par organických látek). Používejte pouze přístroje v nevýbušném provedení. Neponechávejte v blízkosti plamenů, horkých povrchů a zápalných zdrojů.

Zbytky po požáru a kontaminovanou hasicí vodu shromažďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace. Zbytky po požáru a kontaminovanou hasicí vodu je nutné zlikvidovat podle místních úředních předpisů. Ke chlazení dobře uzavřených obalů použijte sprchový proud vody.

Přípustné limity

Čichový práh: <0,33 ppb

Přípustný expoziční limit PEL: 500 ppb obecně pro thioly

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: není stanoven

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní při normálních okolních podmínkách a očekávaných teplotách a tlacích při skladování a zacházení.

Možnost nebezpečných chemických reakcí:

Podmínky, kterým je třeba zabránit: horko, plameny, jiskry

Neslučitelné materiály:

Nebezpečné produkty rozkladu: oxidy uhlíku, oxidy síry.

VÍCE:

Příznaky

Při vdechnutí – podráždění sliznic, kašel, dušnost, bolest hlavy, nevolnost

Při požití – podráždění sliznice úst, hltanu, jícnu

Při zasažení očí – podráždění očí

První pomoc

Při požití – Udržujte volné dýchací cesty. Nevyvolávejte zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Postiženého ihned dopravte do nemocnice.

Při vdechnutí – vynést postiženého na čerstvý vzduch, udržovat v klidu a teple. Pokud je postižený v bezvědomí, uložte jej do bezpečné polohy a zajistěte lékařskou pomoc. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

Při zasažení očí – okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody směrem od vnitřního koutku oka ven, tak aby nebylo zasaženo druhé oko. Vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží – odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat velkým množstvím vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledat lékařskou pomoc.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) Pokud máte možnost, použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_Scentinel.pdf