Selen

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

 

CAS : 7782-49-2

Synonyma: Selenium

Vzorec : Se

Bezpečnostní značky:

ImageImage

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulky:

UN 3283, 3288

Telefonní spojení na TRINS: 476 709 826, 476 163 111

  

Nebezpečnost

Toxická látka. Při nahromadění jemného prachu hrozí nebezpečí výbuchu prachu. Nebezpečí výbuchu s alkalickými kovy, kadmiem, draslíkem, kovy, sodíkem, kyslíkem, oxidy dusíku, cínem. Reaguje exotermicky s berýliem, bromečnany, chlorečnany, niklem, oxidanty, fosforem, kyselinou dusičnou a platinou.

Vzhled/skupenství

Pevné – ano

Kapalné – ne

Plynné ne

Vlastnosti

Hořlavost: data neudána

Molární hmotnost: 78,96 g/mol

Rozpustnost: není rozpustný ve vodě, dobře se rozpouští v sirouhlíku.

Toxicita: Látka je toxická při požití a vdechování

Těkavost: stabilní za doporučených skladovacích podmínek

Věty o nebezpečnosti

H 301 Toxický při použití

H 331 Toxický při vdechovaní.

H 373 Při prodloužené nebo opakované expozici může způsobit poškození orgánů.

H 413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Detekce

ED-XRF - laboratoř

 

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (nitrilový kaučuk: tloušťka vrstvy 0,11 mm, doba iniciace >480 min.), Ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH) dle úniku a činnosti, dýchací přístroj nutný.

Likvidace:

Smetením, vysátím či jiným mechanickým odstraněním s povrchu za použití prachotěsných ochranných prostředků (Tychem+OM s MOF, či IDP).

 

Požár

Vhodná hasiva: pěna vhodná k hašení alkoholu, práškový hasící prostředek nebo oxid uhličitý.

Nevhodná hasiva:  vodní proud

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

 

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 0,1 mg/m3

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 0,2 mg/m3

Jedná se o pevnou látku vytvářející prach (aerosol) HZS není schopna měřit.

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za doporučených skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí:

    Nebezpečí výbuchu: alkalické kovy, kadmium, draslík, kovy, sodík, kyslík, oxidy dusíku,    cín.

    Uvolňující akutní toxické plyny s kyselinou chlorovodíkovou a sírovou.

    Exotermická reakce: s berýlium, bromečnany, chlorečnany, nikl oxidanty, fosfor, kyselina dusičná, platina

Podmínky, kterým je třeba zabránit:

Neslučitelné materiály: Silná oxidační činidla, neskladovat společně s kyselinami

Nebezpečné produkty rozkladu:

 

VÍCE:

Příznaky

Bezvědomí, srdeční arytmie, bolest hlavy, ospalost, závrať, dušnost, nervozita, malátnost

První pomoc

Při vdechnutí – dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem.

Při požití – osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem.

Při zasažení očí – oči preventivně vypláchněte vodou.

Při styku s kůží – omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Postiženého ihned dopravte do nemocnice. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost, použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

BL_selen.pdf