Síran měďnatý

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS:  7758-98-7

Synonyma:

Copper Sulfate

Vzorec:  CuSO4

Bezpečnostní značky:    

   Image       Image      

Signální slovo: varování

Bezpečnostní tabulka:

UN3077

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826, 476 163 111

Nebezpečnost

Dráždivá látka pro oči i pokožku, vysoce toxická pro vodní organizmy – nesmí uniknout do kanalizace. Je neslučitelná s hydroxylaminem, hořčíkem, práškovými kovy a silnými redukčními činidly. Při intenzivním zahřívání se explozivně rozkládá. Hydrát se termicky rozkládá na toxické produkty (oxidy síry).

Vzhled/skupenství

Pevné – světlešedý prášek (bezvodý), světle modrá prášek (hydrát)

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavý

Molární hmotnost: 159,6 g/mol (bezvodý)

Rozpustnost: rozpustný ve vodě (203 g/l)  (bezvodý)

Toxicita: vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

Těkavost: netěkavý - stabilní za běžných skladovacích podmínek

Věty o nebezpečnosti:

H302 Zdraví škodlivý při požití

H315 Dráždí kůži

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Detekce

Na místě: Ramanův spektrometr, Infračervený spektrometr, ED XRF.

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (nitrilový kaučuk: tloušťka vrstvy 0,4 mm, doba iniciace >480 min.), Ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH) dle úniku a činnosti dýchací přístroj.

Likvidace

Sebrat všechen uniknutý materiál, bez prášení uložit do vhodné nádoby a zlikvidovat.

Požár

Vhodná hasiva: proud vody, pěna vhodná k hašení alkoholu, práškový hasicí prostředek, oxid uhličitý

Nevhodná hasiva:

Přípustné limity

PEL 1 mg/m3 (pro prachové částice)

NPK  2 mg/m3 (pro prachové částice)

Reaktivita

Chemická stabilita: za doporučených skladovacích podmínek stabilní

Možnost nebezpečných chemických reakcí:

Podmínky, kterým je třeba zabránit: intenzivní zahřívání (explozivní rozklad), při termickém rozkladu hydrátů vznikají toxické produkty (oxidy síry).

Neslučitelné materiály: práškové kovy, hydroxilamin, hořčík, silná redukční činidla

VÍCE:

Příznaky

kašel, dušnost, dráždění sliznic

První pomoc

Při vdechnutí – dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádět umělé dýchání. Konzultovat s lékařem.

Při požití – NEVYVOLÁVAT zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávat nic ústy. Vypláchnout ústa vodou. Konzultovat s lékařem.

Při zasažení očí – nejméně 15 minut vyplachovat vodou. Vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží – odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené omývat mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost, použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

BL_Síran měďnatý.pdf