Sirník arzénu (!)

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS : 1303-34-0

Synonyma:

sulfid arzénu

sulfid arseničný

Vzorec : As2S5

Bezpečnostní značky:

toxickénebezpečné pro životní prostředí

vysoce toxické látky a směsilátky a směsi, které výrazně nebo chronicky ohrožují vodní zdroje

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulky:

sulfidy arsenu – kapalná látka

BT_60_1556.jpg

UN1556

sulfidy arsenu – pevná látka

BT_60_1557.jpg

UN1557

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Látka je vysoce toxická. Případné vdechnutí, požití nebo absorbování látky pokožkou může být smrtelné. Styk s roztavenou látkou může způsobit vážné poleptání kůže či očí. Vyhněte se jakémukoliv kontaktu s pokožkou. Účinky po kontaktu nebo vdechnutí se mohou projevit se zpožděním. Oheň může vytvářet dráždivé, leptavé a/nebo toxické plyny. Odtok vody použité k hašení či vodný roztok látky může být žíravý a/nebo toxický a může způsobit znečištění životního prostředí.

Vzhled/skupenství

Pevné – tmavě oranžové neprůhledné krystaly 

Kapalné – látka rozpuštěná ve vhodném rozpouštědle 

Plynné – pouze ve formě aerosolu (prachu)

Vlastnosti

Hořlavost (pevné látky, plyny): Látka může hořet, ale není snadno zápalná.

Horní mez výbušnosti: nestanoveny % (V)

Dolní mez výbušnosti: nestanoveny % (V)

Molární hmotnost: 310,17 g/mol

Rozpustnost: Látka je ve vodě obtížně rozpustná.

Toxicita: Látka je vysoce toxická, v případě vdechnutí, požití nebo absorbování pokožkou může mít smrtelné následky.

Těkavost: netěkavá (nevdechovat aerosol látky)

Reaktivita: reaguje se silnými oxidačními činidly

Věty o nebezpečnosti

H301 Toxický při požití.

H331 Toxický při vdechování.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Detekce

Na místě – nelze detekovat

Laboratoř - XRF

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice, ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH), dýchací přístroj.

Likvidace

Pevnou látku posbírejte a vložte do uzaviratelné nádoby, při použití vhodných ochranných prostředků včetně ochrany dýchacích cest. Uzavřenou nádobu předejte k likvidaci specializované firmě.

Požár

Vhodná hasiva:

Požár malého rozsahu - Hasicí prášek, CO2, nebo rozprášená voda.       

Požár velkého rozsahu - Vodní postřik, mlha či běžná pěna. 

Nevhodná hasiva: přímý vodní proud 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 0,1 mg/m3

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 0,4 mg/m3

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní

Možnost nebezpečných chemických reakcí:

Podmínky, kterým je třeba zabránit:

Neslučitelné materiály: silná oxidační činidla

VÍCE:

Příznaky

Nejsou známy 

Účinky po kontaktu nebo vdechnutí se mohou projevit se zpožděním!!!

První pomoc

Při vdechnutí – Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem.

Při požití – Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem.

Při zasažení očí – Oči preventivně vypláchněte vodou.

Při poleptání – Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Postiženého ihned dopravte do nemocnice. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_sirnik_arsenu.pdf