Sulfid sodný

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 1313-82-2

Synonyma:

Sirník sodný

Vzorec: Na2S

Bezpečnostní značky:

žíravénebezpečné pro životní prostředí

vysoce toxické látky a směsilátky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro očilátky a směsi, které výrazně nebo chronicky ohrožují vodní zdroje

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_40_1385.jpgBT_80_1849.jpg

UN1385, UN1849

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Žíravý, výbušný, toxický, vysoce toxický pro vodní organismy. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Může hořet, ale není snadno zápalný. Bezvodý sulfid sodný je samozápalný.

Při zahřátí mohou tyto páry vytvářet výbušné směsi se vzduchem a způsobit tak nebezpečí výbuchu ve vnitřních či vnějších prostorách, nebo v kanalizaci.

Vzhled/skupenství

Pevné – bezbarvá nebo žlutá až žlutočervená pevná látka (krystaly), charakteristický zápach (po shnilých vejcích)

Kapalné – ne

Plynné – na vzduchu reaguje za vniku sirovodíku (H2S)

Vlastnosti

Molární hmotnost: 78,04 g/mol

Rozpustnost: dobře rozpustný ve vodě s níž vytváří žíravé směsi, dobře rozpustný v alkoholu. Nerozpustný v éteru.

Toxicita: vysoká, požitím, při styku s kůží, při zasažení očí, inhalací

Těkavost: vytváří plyny a páry

Reaktivita: uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami

Věty o nebezpečnosti

H290 Může být korozivní pro kovy.

H301 Toxický při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Detekce

Na místě: pouze vnikající sirovodík Gas Alert, Sewerin

Laboratoř: FTIR

Ochranné prostředky pro zásah

Ochrana rukou - nitrilový kaučuk, min. tloušťka vrstvy0,11 mm, doba průniku > 480 min,

Ochranný oděv přizpůsobit podmínkám zásahu, při vysokých koncentracích sirovodíku použít nejvyšší ochranu v kombinaci s IDP. 

Likvidace

Rozsypaný materiál pokryjte nehořlavým savým materiálem (suchý písek, zemina, mletý vápenec), seberte do vhodné nádoby a předejte k odborné likvidaci, zabraňte styku s kyselinami.

Požár

Vhodná hasiva: suchý prášek, vodní mlha, roztříštěné vodní proudy 

Nevhodná hasiva: nejsou známa 

Zvláštní nebezpečí: oxid siřičitý (při požáru) 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 10 mg/m3 (7,19 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 20 mg/m3 (14,38 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za normální teploty

Možnost nebezpečných chemických reakcí: s kyselinami uvolňuje toxický plyn

Podmínky, kterým je třeba zabránit: zahřátí, kontaktu s kyselinami

Neslučitelné materiály: oxidační činidla, měď, zinek

VÍCE:

Příznaky

Mimořádně ničivé účinky na tkáně sliznic a horních cest dýchacích, oči a kůži.

Kašel, dušnost, bolesti hlavy, nevolnost.

První pomoc

Při vdechnutí – Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem. 

Při požití – NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem. 

Při zasažení očí – Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem. 

Při styku s kůží – Potřísněný oděv a obuv ihned odložte. Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Postiženého ihned dopravte do nemocnice. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_sulfid_sodny.pdf