Tetrachlorethylen

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 127-18-4

Synonyma:

Perchlorethylen

Tetrachlorethylene

Vzorec: C2Cl4

Bezpečnostní značky:

nebezpečné pro životní prostředízdraví škodlivé

látky a směsi, které výrazně nebo chronicky ohrožují vodní zdrojekarcinogenní nebo dýchací cesty senzibilizující látky a směsi

Signální slovo: varování

Bezpečnostní tabulka:

BT_60_1897.jpg

UN1897

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Nehořlavá látka. Při termickém rozkladu vznikají toxické produkty (HCl, fosgen). Výpary jsou těžší než vzduch. Páry látky mohou způsobit dušení či závratě. Odtok vody použité k hašení či vodný roztok látky může způsobit znečištění životního prostředí.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – čirá, bezbarvá kapalina, nasládlý (chloroformový) zápach

Plynné – dráždivé, toxické plyny

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavá látka

Molární hmotnost: 165,83 g/mol

Rozpustnost: ve vodě nízká, mísitelná s alkoholem, etherem, chloroformem, benzenem

Toxicita: požitím, inhalací

Těkavost: ano

Reaktivita: -

Věty o nebezpečnosti

H351 Podezření na vyvolání rakoviny.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Detekce

Na místě - PID

Laboratoř – GC/MS, FTIR

Ochranné prostředky pro zásah

Rukavice - Nitrilový kaučuk, min. tloušťka vrstvy0,2 mm, doba průniku 49 min.

Ochranu těla přizpůsobit podmínkám u zásahu a koncentraci par, látka významně prostupuje pokožkou i některými materiály. Tyvec/Tychem/OPCH v kombinaci s IDP.

Likvidace

Pokrýt absorpčním materiálem (vermikulit, písek, zemina),shromáždit do krytých kontejnerů a nechat zlikvidovat specializovanou firmou.

Požár

Vhodná hasiva: proud vody, pěnu vhodnou k hašení alkoholu, práškový hasicí prostředek nebo oxid uhličitý. 

Nevhodná hasiva: nejsou známa 

Zvláštní nebezpečnost: oxidy uhlíku, plynný chlorovodík 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 250 mg/m3 (36,75 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 750 mg/m3 (110,25 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: -

Podmínky, kterým je třeba zabránit: zahřívání – tvorba fosgenu a chlorovodíku (tepelný rozklad při teplotě > 150 °C)

Neslučitelné materiály: alkalické kovy, kovy alkalických zemin, kovy v práškové formě, alkalické hydroxidy, oxidy dusíku.

VÍCE:

Příznaky

Při vdechnutí – podráždění sliznic, kašel, dušnost

Při požití - nausea, zvracení, průjem, po vstřebání – podráždění, bolest hlavy, závrať, srdeční arytmie, křeče, omámení

Při zasažení očí - podráždění

Při styku s kůží - podráždění, vlivem vysušení, pokožka zdrsní a rozpraská

První pomoc

Při vdechnutí – Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem. 

Při požití – Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem. 

Při zasažení očí – Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem. 

Při styku s kůží – Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_tetrachlorethylen.pdf