Thermit®

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

 

CAS:  Směs níže uvedených látek s neškodnými příměsemi

CAS: 7429-90-5 – aluminium, hliník

CAS: 7439-96-5 - mangan

Synonyma: Směs pro aluminotermické svařování (THERMIT®)

Vzorec:  Směs hliníku a manganu s neškodnými příměsemi (hliník 18,5% / mangan 1,36%)

Bezpečnostní značky:  

Image                       

Signální slovo: neuvádí se

Bezpečnostní tabulka:

UN není nebezpečným nákladem

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826, 476 163 111

Nebezpečnost

Pevná nevýbušná látka, hořící vysokou teplotou. Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny.

Vzhled/skupenství

Pevné – granulát šedé barvy

Vlastnosti

Hořlavost: zápalná teplota 400°C

Molární hmotnost:

Rozpustnost: nerozpustný ve vodě

Toxicita: netoxický

Věty o nebezpečnosti

H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny

Detekce

Na místě: ED-XRF - laboratoř

Ochranné prostředky pro zásah

Trojvrstvý zásahový oděv + dýchací přístroj.

Likvidace

Požár

Vhodná hasiva: zasypat suchým pískem

Nevhodná hasiva: voda

Přípustné limity

nestanoveny

Reaktivita

Chemická stabilita: za doporučených skladovacích podmínek stabilní

Možnost nebezpečných chemických reakcí: Pomalá reakce s vodou, z části prudká reakce s kyselinami a louhy (alkáliemi) s uvolněním vodíku.

Podmínky, kterým je třeba zabránit:

Neslučitelné materiály:

VÍCE:

Příznaky

Nevolnost, zarudlost oční sliznice atd.

První pomoc

Při vdechnutí – zajistit přívod teplého vzduchu, při potížích vyhledat lékaře.

Při zasažení očí – pokud přetrvává zarudnutí oční sliznice, vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží – při kontaktu s roztaveným produktem rychle omýt zasažené místo vodou. Postiženého dopravit k lékaři.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

BL_Thermit.pdf