Toluen

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 108-88-3

Synonyma:

Toluene

Vzorec: C7H8

Bezpečnostní značky:

vysoce hořlavézdraví škodlivédráždivé

hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látkykarcinogenní nebo dýchací cesty senzibilizující látky a směsilátky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_33_1294.jpg

UN1294

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Vysoce hořlavá kapalina, výbušná. Snadno se vznítí vlivem tepla, jisker či otevřeného ohně. Páry mohou vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. Může dojít k přenosu par ke zdroji vznícení a zpětnému prošlehnutí ohně.

Většina par je těžší než vzduch, šíří se při zemi a shromažďují se v nízko položených či uzavřených prostorech (kanalizace, sklepy, nádrže). Nebezpečí exploze výparů uvnitř, venku nebo v kanalizaci. Při zahřátí, či v ohni mohou tyto látky, označené písmenem P, polymerovat při explozivní reakci. Přetečení do kanalizace může vyvolat požár nebo nebezpečí výbuchu. Obaly mohou vybuchovat při zahřátí. Hoří za silného vývinu kouře. Při dlouhodobé inhalaci má narkotizační účinky – porucha vědomí.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – bezbarvá kapalina s aromatickým zápachem

Plynné – páry (vytváří hořlavé, výbušné směsi)

Vlastnosti

Hořlavost: vysoce hořlavá kapalina, III. třídy nebezpečnosti

Horní mez výbušnosti: 7 % (V)

Dolní mez výbušnosti: 1,2 % (V)

Molární hmotnost: 92,14 g/mol

Rozpustnost: ve vodě (0,5 g/l), dokonale mísitelný s alkoholem, chloroformem,diethyletherem, acetonem, sirouhlíkem

Toxicita: vysoká, požitím, při styku s kůží, inhalací

Těkavost: těkavý

Reaktivita: voda nasycená toluenem může v uzavřených prostorech uvolnit tolik par, že se vzduchem mohou vytvořit výbušnou směs.

Věty o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 Dráždí kůži.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.

H373 Při prodloužené nebo opakované expozici může způsobit poškození orgánů

Detekce

Na místě: PID, Expo čidla, Sewerin, GDA II (kapalinu Ramanův spektrometr)

Laboratoř: FTIR (kapalinu), GC/MS, Gasmet DX-4015

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (fluorovaný kaučuk, min. tloušťka vrstvy0,7 mm, doba průniku > 480min.), ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH) dle činnosti a expozice, dýchací přístroj vždy.

Likvidace

Uniklou kapalinu pokryjte absorpčním materiálem (vermikulit, písek, zemina), shromážděte do krytých kontejnerů a nechte zlikvidovat specializovanou firmou.

Požár

Vhodná hasiva: Použijte proud vody, pěnu vhodnou k hašení alkoholu, práškový hasicí prostředek nebo oxid uhličitý. 

Nevhodná hasiva: přímý vodní proud 

Zvláštní nebezpečnost: oxidy uhlíku 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 200 mg/m3 (53,2 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 500 mg/m3 (133 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za doporučených skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: -

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Horko, plameny a jiskry. Extrémní teploty a přímé sluneční záření.

Neslučitelné materiály: Silná oxidační činidla

VÍCE:

Příznaky

Při požití: nausea, zvracení

Při vdechování: podráždění respiračního traktu, bolest hlavy, závrať, ospalost

Při zasažení očí: podráždění

Při styku s kůží: mírné podráždění, odmaštění pokožky

První pomoc

Při vdechnutí – Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem. 

Při požití – NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem. 

Při zasažení očí – Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem. 

Při styku s kůží – Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem. 

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_toluen.pdf