Transformátorový olej

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: není

Synonyma:

nejsou

Vzorec: není

Bezpečnostní značky:

nejsou

Bezpečnostní tabulka:

BT_0_0.jpg

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Hořlavá kapalina. Nebezpečí hoření hrozí v případě zahřátí nad teplotu bodu vzplanutí.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné –  viskózní kapalina žluté barvy, bez zápachu

Plynné – ne

Vlastnosti

Hořlavost: hořlavá kapalina

Horní a dolní mez výbušnosti: za běžných podmínek netvoří výbušné páry

Molární hmotnost: není k dispozici

Rozpustnost: ve vodě nerozpustný

Toxicita: ne

Těkavost: ne

Reaktivita: ne 

Věty o nebezpečnosti

nejsou

Detekce

Na místě - nelze

Laboratoř – GC/MS

Ochranné prostředky pro zásah

Prostředky na ochranu očí a dýchacích cest, v uzavřených prostorách dýchací přístroj.

Likvidace

V případě většího úniku lokalizovat, a pokud je to možné, produkt odčerpat nebo mechanicky odstranit, stáhnout z povrchu vod. Zbytky produktu nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (Vapex, Chezacarb, piliny, písek) a umístit do vhodných označených nádob k předání k dalšímu zneškodnění v souladu s platnou legislativou pro odpady.

Požár

Vhodná hasiva: hasící prášek, pěna, CO2 

Nevhodná hasiva: proud vody 

Zvláštní nebezpečí: Produkty hoření a nebezpečné plyny: kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý. 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 5 mg/m3

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 10mg/m3

Reaktivita

Chemická stabilita: při předepsaném způsobu skladování, manipulaci a použití je přípravek stabilní.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: -

Podmínky, kterým je třeba zabránit: zahřátí na vysokou teplotu, přítomnost zdrojů vznícení, styk s otevřeným ohněm.

Neslučitelné materiály: silná oxidační činidla

VÍCE:

Příznaky

Při dlouhodobé resp. Opakované expozici - podráždění očí, kůže, dýchacích cest.

První pomoc

Při vdechnutí – V případě nadýchání aerosolu přemístit postiženého na čerstvý vzduch. 

Při požití – Vypláchnout ústa vodou, nikdy nevyvolávat zvracení. 

Při zasažení očí – vymývat proudem pokud možno vlažné vody, nejméně 15 minut. 

Při styku s kůží – při kontaktu pokožky s přípravkem urychleně postižené místo důkladně omýt vodou a mýdlem, ošetřit vhodným krémem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_transformatorovy_olej.pdf