Trichlorethylen (!)

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 79-01-6

Synonyma:

1,1,2-trichlorethen

Trichlorethen

Ethylentrichlorid

Trichlorethylene

Vzorec: C2HCL3

Bezpečnostní značky:

toxickédráždivé

karcinogenní nebo dýchací cesty senzibilizující látky a směsilátky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_60_1710.jpg

UN1710

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Dráždivý, toxický, není snadno zápalný, nebezpečný pro vodní organismy.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – bezbarvá viskóznější kapalina, nasládlejšího zápachu podobnému chloroformu

Plynné – ne

Vlastnosti

Hořlavost: málo hořlavá látka

Horní mez výbušnosti: 41 % (obj.)

Dolní mez výbušnosti: 7,9 % (obj.)

Molární hmotnost: 131,39 g/mol

Rozpustnost: ve vodě velmi malá (-0,4 g/l při 20°C), dobře rozpouští tuky a oleje

Toxicita: vysoká, požitím, inhalací, při styku s kůží, s očima

Těkavost: těkavý

Reaktivita: viz. níže

Věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 Dráždí kůži.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H341 Podezření na genetické poškození.

H350 Může vyvolat rakovinu.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Detekce

Na místě: PID

Laboratoř: GC/MS

Ochranné prostředky pro zásah

Rukavice - Nitrilový kaučuk, min. tloušťka vrstvy 0,2 mm, doba průniku 49 min.

Ochranu těla přizpůsobit podmínkám u zásahu a koncentraci par, látka významně prostupuje pokožkou i některými materiály. Tyvec/Tychem/OPCH v kombinaci s IDP.

Likvidace

Nechejte vsáknout do inertního absorbčního materiálu a zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Uložte do vhodné uzavřené nádoby.

Požár

Vhodná hasiva: vodní mlha, pěnu vhodnou k hašení alkoholu, práškový hasící prostředek nebo oxid uhličitý. 

Nevhodná hasiva: plný proud vody 

Nebezpečné produkty rozkladu: při požáru – oxidy uhlíku, plynný chlorovodík a fosgen 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 250 mg/m3 (46,5 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 750 mg/m3 (139,5 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za doporučených skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: s alkáliemi, se silnými oxidačními činidly, s kovy alkalických zemin, s práškovými kovy, s aminy

Podmínky, kterým je třeba zabránit: intenzivní zahřívání, působení světla

Neslučitelné materiály: oxidační činidla, alkalické hydroxidy, silné báze, hliník, zinek, aminy, kyslík, hořčík

VÍCE:

Příznaky

Bolest hlavy, závratě, zmatenost, zrakové halucinace, srdeční arytmie, nausea, křeče, podráždění.

První pomoc

Při vdechnutí – Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem. 

Při požití – NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem. 

Při zasažení očí – Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem. 

Při styku s kůží – Potřísněný oděv a obuv ihned odložte. Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_trichlorethylen.pdf