Zemní plyn, odorizovaný, v plynném stavu

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 68410-63-9

Synonyma:

Zemní plyn, vysušený

Natural gas

Vzorec:

Bezpečnostní značky:

extrémně hořlavédráždivézdraví škodlivé

hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látky

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_23_1971.jpg

UN1971

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Extrémně hořlavý plyn. Ve vysokých koncentracích může způsobit udušení. Nemá toxické ani otravné účinky. Při jeho nedokonalém spalování se může vytvářet jedovatý oxid uhelnatý. Zemní plyn (metan) i produkty jeho spalování jsou skleníkové plyny.

Vzhled/skupenství

Pevné –

Kapalné –

Plynné – bezbarvý plyn (při tlaku 4 až 10MPa a 20°C), slabě merkaptanického zápachu

Vlastnosti

Hořlavost: Extrémně hořlavý plyn

Horní mez výbušnosti: 17% (V)

Dolní mez výbušnosti: 4% (V)

Molární hmotnost: 16,043 (metan)

Rozpustnost: ve vodě 3,5ml/100ml při 17°C (vztaženo k metanu)

Toxicita: ne

Těkavost: plyn

Reaktivita: může prudce reagovat s okysličovadly

Věty o nebezpečnosti

H220 Extrémně hořlavý plyn

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

Detekce

Na místě – expozimetry (Gas Alert, Sewerin)

Laboratoř – Gasmet

Ochranné prostředky pro zásah

Izolační dýchací přístroj

Likvidace

V případě úniku zemního plynu jeho zneškodnění provést větráním uzavřených prostor.

Požár

Vhodná hasiva: tříštěný vodní proud, vodní mlha, prášky A-B-C-D-E nebo B-C-E, halony jako aerosol, dusík nebo oxid uhličitý. 

Nevhodná hasiva: plný proud vody 

Zvláštní nebezpečí: Při rychlé expanzi může docházet k tvorbě mlh (plyn je silně podchlazený), které zůstávají při zemi, šíří se do okolí a mohou tvořit výbušné směsi.

Při hoření vzniká sálavé teplo. Při nedokonalém spalování (malý přebytek vzduchu) mohou spaliny obsahovat oxid uhelnatý.

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

nestanoveny

Reaktivita

Chemická stabilita: Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: V uzavřeném prostoru (v původním obalu, potrubí) za nepřístupu kyslíku (vzduchu) nebo jiných oxidačních činidel.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: Se vzduchem může tvořit výbušnou směs, při její iniciaci (otevřeným ohněm, jiskrou, elektrickým výbojem) může dojít k výbuchu.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Při úniku do volného prostoru: styk s otevřeným ohněm, přítomnost zdrojů vznícení (těles s teplotou vyšší než537 °C), vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti, jiskření.

Neslučitelné materiály: silné oxidanty. 

V prostorech se stálým únikem nutno používat nejiskřivé nářadí, obuv a oděv, jejichž materiály nezpůsobují elektrostatické výboje schopné iniciovat výbušné prostředí (antistatická obuv a oděv). Pracoviště, pracovní prostředky a instalace přístupné uživatelům zemního plynu se musí projektovat, konstruovat, umísťovat, instalovat, udržovat a používat tak, aby se vyloučilo nebo omezilo nebezpečí výbuchu.

VÍCE:

Příznaky

Příznaky expozice vdechováním odpovídají příznakům dušení: těžký dech, hlasité dýchání až chrapot, pěna na ústech, zmodrání rtů, tváří a nehtů, bezvědomí, zástava dechu.

První pomoc

Při vdechnutí – Zabezpečit dostatek čerstvého vzduchu, zkontrolovat frekvenci dýchání v 10 minutových intervalech. Pokud je nutné – postiženého resuscitovat. Přivolat lékaře. 

Při požití – nepovažuje se za možný způsob expozice. 

Při zasažení očí – nezpůsobuje poškození. 

Při styku s kůží – nezpůsobuje poškození.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_zemni_plyn.pdf