Podezřelé nálezy

Celé téma volně ke stažení: pdf.pngPodezřelé nálezy.pdf

Nález podezřelého předmětu, který je nebo může být nebezpečný, je situace, kterou v posledních letech zažíváme stále častěji. Zcela evidentní ohrožení představuje nález nevybuchlé munice. Potenciálním rizikem mohou být také podezřelá opuštěná zavazadla na veřejných místech nebo podezřelé zásilky doručené adresátovi poštou nebo kurýrem.
podezrele_nalezy_bomba.jpg

Nejčastěji se podezřelé předměty vyskytují v prostředcích hromadné dopravy, na veřejných místech nebo v lokalitách se zvýšenou koncentrací osob. Při procházkách přírodou, případně při provádění výkopových prací, bývá občas objevena nevybuchlá munice.

Naproti tomu na černou skládku, uhynulou či poraněnou zvěř nebo stopy po pytláctví můžete narazit častěji. Ne každý však tuší, co v takových situacích udělat. Pro lepší orientaci v řešení těchto problémů vám pomohou rady ve výše uvedených kapitolách.

Přehled kapitol:

Podezřelé zavazadlo

Nález nevybuchlé munice

Ostatní nálezy

Podezřelé zavazadlo

Jak poznáte podezřelé zavazadlo a jak se zachovat v případě jeho nálezu? Na tyto otázky naleznete odpovědi v této kapitole.

S podezřelým předmětem - zavazadlem se můžete setkat v prostředcích městské hromadné dopravy, v čekárnách, na nádraží, na zastávkách, v parku, v supermarketech a na dalších místech. Jako podezřelé zavazadlo či předmět lze zpravidla označit balíček, kufřík, tašku atd., ke kterému se nikdo nehlásí, jehož obsah se nedá rozpoznat a svým umístěním vzbuzuje obavy. Vedle chemických, biologických a radioaktivních látek může takový obal ukrývat i nástražný výbušný systém.

CO DĚLAT, VIDÍTE-LI OPUŠTĚNÉ ZAVAZADLO

Vidíte-li na zastávce, v autobusu nebo kdekoli jinde zavazadlo, které evidentně nikomu nepatří, proveďte následující opatření:

 • zachovejte klid a ustupte do bezpečné vzdálenosti,
 • v žádném případě se zavazadla nedotýkejte, neotvírejte a nepřemisťujte jej (neodbornou manipulací by mohlo dojít k výbuchu, šíření nebezpečných látek, ke ztrátě kriminalistických stop atd.),
 • kontaktujte odpovědného pracovníka (např. ostrahu objektu, řidiče MHD, průvodčího) a okamžitě jej o nálezu informujte,
 • volejte tísňovou linku 112 či 158 a uveďte zde všechny potřebné informace (mimo základních údajů ke své osobě, místu a času nálezu i popis zavazadla a učiněná opatření),
 • řiďte se pokyny operátora příslušné tísňové linky,
 • upozorněte na vzniklou situaci též ostatní osoby ve vašem okolí.

Zpět na přehled kapitol

Nález nevybuchlé munice

Jak se zachovat při nálezu nevybuchlé munice a jaká opatření mohou být přijímány při nálezu letecké pumy? Na tyto otázky naleznete odpovědi v této kapitole.

V posledních letech dochází velmi často k nálezům munice (granáty, dělostřelecké miny, letecké pumy). Ta pochází z velké většiny z dob druhé světové války, výjimkou však nejsou ani nálezy munice z první světové války. Nebezpečí spočívá zejména v tom, že nalezená munice může být v takovém stavu, že při jakékoli manipulaci může dojít k její aktivaci. Největší problém představují letecké pumy, které se mohou vyskytovat zejména na území měst či v jejich okolí. Nejčastěji je munice nalezena při zemních a stavebních pracích nebo díky tzv. „hledačům kovů“ s detektory.

TIP: Město Brno si nechalo zpracovat mapu, která zobrazuje místa, jež byly častým terčem náletů za druhé světové války, a hrozí zde riziko nálezu dosud nevybuchlé munice. Mapu naleznete na webových stránkách http://www.brno.cz/bombardovani/.

CO DĚLAT PŘI NÁLEZU NEVYBUCHLÉ MUNICE

V případě, že naleznete jakýkoli předmět, který se podobá munici, proveďte následující opatření:

 • v žádném případě s předmětem nijak nemanipulujte a ani se ho nedotýkejte; i stará, rezavá munice může zabíjet,
 • zachovejte klid a ustupte do bezpečné vzdálenosti (alespoň 100 m a více),
 • ihned volejte na tísňovou linku 112 či 158,
 • řiďte se bezvýhradně pokyny operátora příslušné tísňové linky,
 • varujte ostatní osoby, aby se k místu nálezu do příjezdu složek integrovaného záchranného systému nepřibližovaly.

STALO SE: Dne 25. 9. 2014 našel bagrista při výkopových pracích v kuřimské průmyslové zóně nevybuchlou leteckou pumu. Z nejbližšího okolí muselo být v nočních hodinách evakuováno kolem stovky lidí. Policejní pyrotechnik bombu deaktivoval a odvezl k bezpečné likvidaci. Nikdo nebyl zraněný.  

OPATŘENÍ PŘI NÁLEZU LETECKÉ PUMY

Nález letecké pumy v městské zástavbě znamená přijetí řady opatření pro ochranu zdraví a životů obyvatel města. V první řadě budete varováni prostřednictvím sirén a informováni o tom, co se stalo (místním rozhlasem, prostřednictvím hasičů nebo policie, z médií). V závislosti na technickém stavu, typu bomby a velikosti bomby a místě jejího nálezu může být nařízena evakuace vč. stanovení rozsahu oblastí, které budou evakuovány (řádově desítky až stovky metrů od místa nálezu). Předpokládá se, že by se jednalo o evakuaci krátkodobou, tzn., že by doba strávená mimo domov nepřesáhla 24 hodin.

Zpět na přehled kapitol

Ostatní nálezy

Co dělat při obdržení zásilky, jejímž obsahem je bílý prášek, komu nahlásit nález černé skládky, uhynulé zvěře či stopy po pytláctví? Na tyto otázky naleznete odpovědi v této kapitole.

PODEZŘELÁ ZÁSILKA

Může se stát, že obdržíte zásilku od neznámého odesílatele, která je navíc doplněna výhružným textem. Může se jednat také o zásilku, která zapáchá nebo po jejímž otevření zjistíte, že obsahuje např. bílý prášek.

Zejména ve Spojených státech amerických se v minulosti vyskytly případy rozesílání obálek s velmi nebezpečnou biologickou látkou v podobě bílého prášku. U nás byla všechna podobná podezření doposud naštěstí vždy planá. Přesto je v obdobných situacích na místě ostražitost a postup podle následujícího doporučení:

 • v žádném případě nezkoumejte obsah zásilky,
 • zachovejte klid a ustupte do bezpečné vzdálenosti,
 • volejte ihned tísňovou linku 112, 150 či 158,
 • řiďte se bezvýhradně pokyny operátora příslušné tísňové linky,
 • varujte ostatní osoby, aby se k podezřelé zásilce nepřibližovaly,
 • buďte připraveni vyhovět výzvě k podrobení se případné lékařské prohlídce.

ČERNÁ SKLÁDKA

S případy založení skládky odpadů (mimo k tomuto účelu vyhrazených míst) se můžete setkat poměrně často. Jednotlivci i firmy jsou takto schopni devastovat přírodu bez ohledu na dopady svého jednání. Kromě komunálního odpadu, stavební sutě, či plastů se tímto způsobem někdy zbavují i vysoce toxického materiálu či chemikálií s potenciálem zamořit životní prostředí. Každý, kdo nepovolené úložiště odpadů objeví, by měl:

 • oznámit nález příslušnému odboru životního prostředí,
 • v případě předpokladu bezprostředního ohrožení přírody a zdraví volat tísňovou linku 112, 150 či 158,
 • řídit se pokyny operátora příslušné tísňové linky,
 • být připraven podat pokud možno co nejpřesnější popis místa skládky a materiálu na ní uloženém.

OSTATNÍ

Vedle nebezpečných a podezřelých předmětů se můžete setkat i se situací, kdy narazíte na poraněnou či uhynulou zvěř nebo stopy po pytláctví. V případě těchto nálezů:

 • oznamte věc příslušnému odboru životního prostředí, případně uživateli honitby,
 • u bezprostředního ohrožení zvířete či podezření z pytláctví volejte tísňovou linku 112, 150 nebo 158,
 • řiďte se pokyny operátora příslušné tísňové linky,
 • buďte připraveni podat pokud možno co nejpřesnější popis místa, zvěře a okolností nálezu.

Zpět na přehled kapitol