(ALL) Informace ke cvičení „Radiační nehoda na Jaderné elektrárně Dukovany“

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje informuje, že dne 23. 5. 2023 v 8.00 hod. dojde k prověření nastaveného systému vyrozumění v Jihomoravském kraji v případě radiační mimořádné události na Jaderné elektrárně Dukovany.

Vyrozumění v případě reálné situace probíhá tak, že držitel povolení (ČEZ) je mimo jiné povinen v případě radiační nehody spojené s podezřením na možný únik radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření z areálu jaderného zařízení nebo pracoviště se zdrojem ionizujícího záření nebo radiační havárie neprodleně vyrozumět také místně příslušné starosty obcí s rozšířenou působností a místně příslušného hejtmana kraje prostřednictvím územně příslušného operačního střediska Hasičského záchranného sboru České republiky. Pro vyrozumění o události se využívá „Vyrozumívací formulář a Informační formulář“.

Dle nastaveného systému vyrozumění v Jihomoravském kraji v případě radiační nehody i havárie na Jaderné elektrárně Dukovany jsou prostřednictvím KOPIS HZS JHM také vyrozuměni místně příslušní starostové obcí v ZHP JE Dukovany a další subjekty dotčené případnou radiační mimořádnou událostí. Pro vyrozumění o události se využívá SMS a IVR (Interactive Voice Response /Interaktivní hlasová odezva). Ty odkazují na krizový portál Jihomoravského kraje KRIZPORT, kde jsou následně informace doplňovány a upřesňovány.

V reálné situaci se od výše zmíněných nepožaduje zpětná reakce na obdrženou informaci o radiační mimořádné události na Jaderné elektrárně Dukovany. Při tomto cvičení však budeme ověřovat správnost spojení, takže tomu bude jinak.

Pokyny, jak postupovat během cvičení, budou na KRIZPORTu v den cvičení.

 

Ještě jednou upozorňujeme na to, že se bude jednat o prověření kontaktů a nastaveného systému vyrozumění v Jihomoravském kraji ze strany KOPIS HZS JHM v případě radiační mimořádné události na Jaderné elektrárně Dukovany, sledujte KRIZPORT.

 

V případě dotazů kontaktujte:

plk. Mgr. Martinu Koubovou, tel.: 777 364 591