Nebezpečné látky

Aceton

Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný

Amoniak

Amoniak, bezvodý

Amoniak, vodný roztok

Argon

Benzín automobilový - bezolovnatý

Bifluorid amonný

Bioethanol

Butan

Butylacetat

CUROX M 402 (Methylketonperoxid)

DAM

Dehty kapalné

Dibenzoylperoxid (!)

Diethanolamin

Dimethylisopropilamin

Dusičnan amonný

Dusík stlačený

Ethanol

Ethylenoxid (!)

Ethylacetát

Formaldehyd

Formovací plyn

Fosfor bílý (!)

Fosforečnan sodný

Furfurylalkohol

Heptan

Hydroxid draselný

Hydroxid hořečnatý 

Hydroxid sodný

Hydroxid vápenatý 

Chlor kapalný, plynný

Chlorid barnatý dihydrát

Chlorid železitý

Chloritan sodný roztok

Chlornan sodný

Isokyanáty (!)

Isopropanol

Kyselina amidosulfonová

Kyselina dusičná

Kyselina fluorovodíková (!)

Kyselina fosforečná 

Kyselina chlorovodíková

Kyselina mravenčí

Kyselina octová

Kyselina sírová

Kyslík stlačený

LPG

Manganistan draselný

Metakřemičitan sodný

Methan

Methanol

Motorový olej

Nafta motorová

Oxid dusný

Oxid chloričitý (!) 

Oxid chromový (!)

Oxid sírový

Oxid siřičitý

Oxid uhličitý

Peruhličitan sodný

Petrolej

Polyethylen

Polypropylen

Polystyren

Polyvinylchlorid

Propan

Pryskyřice polyesterové

Pyrofosforečnan draselný 

Pyrolýzní olej 

Penacolite® Resin R-50

Ropa surová

Scentinel® F-35 Gas Odorant

Selen

Sirník arzénu (!) 

Síran hlinitý hydrát

Síran měďnatý

Síran železitý - PIX 113

Sulfid sodný

Tetrachlorethylen

Thermit®

Toluen

Toluendiisokyanát (!)

Transformátorový olej

Trichlorethylen (!)

Vodík

Xyleny (suma isomerů)

Zemní plyn, odorizovaný, v plynném stavu 

 
 
Legenda:
(!) - Obzvlášť nebezpečná látka