Postup vyžadování vysoušečů

Postup při vyžadování vysoušecích zařízení v majetku HZS JHM externími žadateli

Vysoušeče je oprávněn vyžádat:

  • starosta obce v případě likvidace následků mimořádné události (dále MU) ve správním obvodu obce,
  • statutární zástupce právnické osoby postiženého objektu (zpravidla objekty předškolních, školských, zdravotnických, sociálních a obdobných zařízení, základních složek IZS, správních a zastupitelských úřadů, justičních orgánů a jejichž zřizovatelem/provozovatelem je JMK), a to i v případě likvidace následků MU, které nevyžadují nasazení JPO HZS (např. havárie instalací v objektu anebo v objektech sousedících, lokální povodeň),

dále jen „žadatel“.

Vysoušeče není povoleno zapůjčovat za účelem podnikatelské činnosti nebo k soukromým účelům.

Forma a náležitosti žádosti o výpůjčku

Vysoušeče se vyžadují e-mailem nebo dopisem (spisem) na ředitele územního odboru HZS (pro subjekty mimo okres Brno-město a Brno-venkov) nebo vedoucího oddělení OOKŘ HZS JHM (pro okres Brno-město a Brno-venkov). Kontakty viz  https://www.hzscr.cz/clanek/kontakty-kontakty-kontakty.aspx V případě nebezpečí z prodlení se vyžadují vysoušeče prostřednictvím velitele zásahu.

V žádosti je vždy třeba uvést základní údaje o místě a rozsahu MU, údaje o identifikaci vypůjčitele a předpokládaném počtu potřebných vysoušečů.

Po odsouhlasení zápůjčky (HZS JHM odpoví mailem, telefonicky, apod.) bude mezi subjektem a HZS JHM  uzavřena Smlouva o výpůjčce vysoušecích zařízení (dále jen Smlouva).

Poté je možné se dostavit (po telefonické domluvě) na příslušný územní odbor (pro Brno-město a Brno-venkov na Krajské ředitelství HZS JHM, Zubatého 1, Brno) s předvyplněnou a ze strany žadatele oprávněnou osobou podepsanou Smlouvou, do níž budou při předání doplněna čísla vysoušečů a současně také podepsán Protokol o předání a převzetí majetku.

Následně si žadatel odveze odsouhlasené vysoušeče. Doba výpůjčky vysoušeče je maximálně 3 měsíce. V případě potřeby prodloužení této lhůty lze uzavřít dodatek ke Smlouvě, a tuto lhůtu prodloužit.

Žadatel po ukončení nasazení vysoušečů zabezpečí jejich vyčištění a provedení předepsané revize a poté vrátí (včetně revizních protokolů) tam, kde si vysoušeč vypůjčil. O vrácení vysoušečů sepíše pověřený příslušník HZS „Protokol o fyzickém předání a převzetí majetku“.

Vysoušeče se ze strany HZS JHM zapůjčují bezplatně.