Metodiky ...

Metodiky, pokyny, zásady, postupy, strategie, koncepce, směrnice,...

 

Oblasti

  1. Bezpečnost
  2. Krizové řízení a plánování
  3. Systém hospodářských opatření pro krizové stavy
  4. Ochrana obyvatelstva
  5. Vzdělávání a školení v oblasti krizového řízení
  6. Požární ochrana
  7. Radiační ochrana

Bezpečnost

 Bezpečnostní strategie České republiky (2023)
Bezpečnostní strategie je základním dokumentem bezpečnostní politiky ČR a představuje přístupy, nástroje a opatření k zajištění bezpečnosti, obrany a ochrany občanů a státu.

Krizové řízení a plánování

 Postup krajů při stanovení rozsahu náhrady za výkon pracovní povinnosti (2020)
Dokument stanovuje postup krajů při stanovení rozsahu náhrady za výkon pracovní povinnosti.

 Metodika personálního obsazení a vybavení pracovišť krizových štábů ORP v JMK (2024)
Metodika stanovuje návody a doporučení pro zabezpečení činnosti krizového štábu a stálé pracovní skupiny krizového štábu. Je určena pro ORP v JMK. Úměrně může být uplatněna také u krizového štábu obce, je-li zřízen. Cílem metodiky je sjednotit podmínky pracovišť krizových štábů a stanovit vybavení pro jejich efektivní činnost.

 Metodická pomůcka pro označování, evidenci, manipulaci a ukládání písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti a postup při určování osob ke styku se zvláštními skutečnostmi (2015)
Metodická pomůcka upravuje činnost spojenou se vznikem, příjmem, přidělováním, evidováním, vyřizováním, podepisováním, přepravou, ukládáním a vyřazováním dokumentů obsahujících zvláštní skutečnosti včetně kontroly této činnosti a stanovuje postup při určování osob ke styku se zvláštními skutečnostmi.

 Směrnice MV a pomůcka krizového řízení k vedení evidence o přechodných změnách pobytu osob za krizových stavů (2013)
Směrnice stanoví postupy a působnosti orgánů obce a orgánů kraje při realizaci krizového opatření hlášení přechodné změny pobytu osob.
Evidence
 Formulář

 Metodika zpracování krizových plánů (2011)
Metodika stanovuje obsahové vymezení náležitostí a další podrobnosti související se zpracováním krizového plánu ministerstva, jiného ústředního správního úřadu, České národní banky a jiného státního orgánu, jemuž krizový zákon ukládá povinnost zpracovat krizový plán, krizového plánu kraje a krizového plánu ORP.

 Metodika zpracování plánů krizové připravenosti (2011)
Metodika stanovuje obsahové vymezení náležitostí a další podrobnosti související se zpracováním plánu krizové připravenosti a plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury.
 Vzor plánu krizové připravenosti pro PaPFO

 Směrnice Ministerstva vnitra, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce (2011)
Tato směrnice stanovuje organizační uspořádání a působnost krizového štábu kraje, krizového štábu ORP a krizového štábu obce, pokud je zřízen. Vymezuje činnosti krizového štábu kraje, krizového štábu ORP a krizového štábu obce, pokud je zřízen, při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací.

Systém hospodářských opatření pro krizové stavy

 Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (2020)
Metodika stanovuje pravidla a jednotné postupy orgánů krizového řízení pro uplatňování požadavků na věcné zdroje za krizové situace. Cílem metodiky je stanovit postupy plánování věcných zdrojů, jejich vyžadování a koordinace za všech krizových stavů.

 Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému HOPKS pro právnické a podnikající fyzické osoby (2017)
Metodika stanovuje úlohu a postup právnických a podnikajících fyzických osob (dále jen „podnikatelů“) při zajišťování mobilizační dodávky. Je určena pro všechny podnikatele bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou jmenováni subjektem hospodářské mobilizace. Účelem a posláním metodiky je objasnění pravidel a ujednocení postupů podnikatelů v procesu zajišťování přípravy mobilizační dodávky, se zaměřením především na zpracování plánu opatření hospodářské mobilizace, na materiální a finanční podporu přípravy mobilizační dodávky a na problematiku jmenování subjektem hospodářské mobilizace, včetně jejich praktického řešení ve formě formulářů uvedených v přílohách.

 Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro orgány krizového řízení kraje a ORP (2014)
Cílem metodických pokynů je doporučit orgánům krizového řízení územních samosprávných celků postupy při plánování, organizaci a realizaci regulačních opatření a zajistit vzájemnou provázanost regulačních opatření, která mohou být za krizových stavů nařízena.

 Metodika plánování nezbytných dodávek v systému HOPKS pro Ústřední správní úřady, krajské úřady, HZS krajů, obecní úřady obcí s rozšířenou působností (2013)
Metodika se zabývá činností ústředních správních úřadů, krajských úřadů, hasičských záchranných sborů krajů a obecních úřadů ORP při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému nouzového hospodářství a mobilizačních dodávek v systému hospodářské mobilizace.

 Metodika ke zpracování Plánu nezbytných dodávek obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji (2019)
Metodika slouží ke specifikování obsahových náležitostí a dalších podrobností souvisejících se zpracováním plánu nezbytných dodávek, a k zajištění jednotného postupu zpracování plánu nezbytných dodávek obcemi s rozšířenou působností v JMK.

Ochrana obyvatelstva

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030 (2021)
Koncepce představuje klíčový dokument popisující systém ochrany obyvatelstva v celé jeho multiresortní šíři a komplexnosti. Formuluje základní principy ochrany obyvatelstva a definuje její významné oblasti a nástroje, prostřednictvím kterých je prakticky realizována. Stanovuje celkem 12 základních úkolů ochrany obyvatelstva, které budou směřovat k naplnění definovaných strategických priorit.
 Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva v České republice (2018)
 Předchozí Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2013)

 Koncepce ochrany obyvatelstva JMK na roky 2020 - 2030
Koncepce je základním dokumentem ke stanovení hlavních zásad, priorit a směru rozvoje systému ochrany obyvatelstva v JMK. Hlavním cílem koncepce je bezpečný a připravený kraj. Koncepce ve své aktuální podobě dále stanovuje 37 dílčích cílů, které jsou termínovány a k jejich plnění je vždy určen garant a případně i subjekty, plnící daný úkol v součinnosti. Plnění dílčích cílů bude v následujících letech každoročně vyhodnocováno Bezpečnostní radou JMK.

 Zásady koordinace humanitární pomoci v Jihomoravském kraji (2017)
„Zásady slouží jako doporučená jednotná dokumentace pro činnost Hasičského záchranného sboru JmK, organizací sdružených v PANELu nestátních neziskových organizací JMK, Diecézní charity Brno, orgánů kraje a orgánů obcí při koordinaci a poskytování humanitární pomoci pro případ mimořádné události nebo krizové situace.

 Metodika pro plánování, přípravu a provedení evakuace obyvatelstva ze zóny havarijního plánování (2015)
Metodika slouží k zajištění jednotného přístupu orgánů zabezpečujících plánování, přípravu a provedení evakuace ze zón havarijního plánování. Jejím účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na mimořádné události, krizové situace a jejich řešení pro složky IZS a další dotčené subjekty.
Přílohy

 Zásady provádění evakuace v Jihomoravském kraji (2014)
Zásady slouží jako doporučená jednotná dokumentace pro činnost orgánů obcí a jednotek požární ochrany při plánování a provádění evakuace pro případ mimořádné události nebo krizové situace.

 Statut Panelu NNO Jihomoravského kraje (2011)
Statut je vydáván hejtmanem za účelem stanovení závazných pravidel součinnosti nestátních neziskových organizací zapojených do PANELu se stálými orgány pro koordinaci složek IZS. Statut je závazný pro základní složky IZS v Jihomoravském kraji, nestátní neziskové organizace v PANELu a orgány Jihomoravského kraje.

Vzdělávání a školení v oblasti krizového řízení

 Slovník pojmů krizového řízení (2018)
Slovník pojmů a termínů krizového řízení obsahuje unifikované termíny, tj. ty, které jsou výhradně obsaženy v právních předpisech a vztahují se k problematice krizového řízení, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, požární ochrany, přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací.

 Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (2017)
Koncepce nastavuje pravidla vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti tak, aby odpovídala současným trendům, legislativě a vývoji v této oblasti.
Pro potřeby vzdělávání cílových skupin stanovených Koncepcí vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení jsou příslušnými ústředními správními úřady podle oblasti jejich působnosti zpracovány tyto vzdělávací moduly:
 Modul B: zajišťování obrany státu
 Modul D: financování bezpečnosti a ochrana ekonomiky
 Modul E: vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek a vybrané kapitoly krizového řízení
 Modul F: hospodářská opatření pro krizové stavy
 Modul G: integrovaný záchranný systém a požární ochrana
 Modul J: ochrana obyvatelstva a krizové řízení pro pedagogické pracovníky

 Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, environmentální bezpečnosti a plánování obrany státu (2016)
Hlavním účelem terminologického slovníku je usnadnění orientace v pojmech, které se vyskytují v legislativních normách, dokumentech schválených vládou, Bezpečnostní radou státu aj., stejně jako snaha o vysvětlení pojmů používaných v dokumentech EU a jiných mezinárodních subjektů a organizací.

 Skripta ochrana obyvatelstva a krizové řízení (2015)
Základní učební pomůcka pro příslušníky HZS ČR zařazené na systemizovaných služebních místech na úseku ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

 Skripta Příprava starostů obcí Jihomoravského kraje (2015)
Skripta obsahují nejdůležitější informace z oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, požární ochrany, povodňové ochrany, radiační ochrany, veřejného pořádku a bezpečnosti, zdravotnické, hygienické a veterinární problematiky, a jsou zpracovány jako podpůrný materiál ke vzdělávání starostů obcí v Jihomoravském kraji.

Požární ochrana

 Koncepce požární prevence 2018 - 2021
Koncepce požární prevence představuje zásadní dokument, který upravuje vývoj této oblasti do roku 2021. Hlavním posláním požární prevence je vytvářet účinnou a společensky prospěšnou ochranu před vznikem požárů a jejich šířením.

Radiační ochrana

 Národní program monitorování (2018)
Národní program monitorování je závazným dokumentem pro osoby podílející se na monitorování radiační situace na území České republiky. Účelem národního programu monitorování je stanovit rozsah zajištění monitorování radiační situace na území České republiky a upřesnit požadavky na předávání dat do datového střediska Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, včetně datových formátů a datových rozhraní.
 Přílohy

 

Další strategické a koncepční dokumenty naleznete v celostátním informačním systému Databáze strategií.